Cztery projekty zmian do ustawy akcyzowej

Obecnie procedowane są równolegle, znajdujące się na różnych etapach prac legislacyjnych, cztery różne projekty ustaw nowelizujących ustawę o podatku akcyzowym. Warto zwrócić uwagę na to, czego te zmiany dotyczą, jaki jest ich cel oraz z jakimi skutkami możemy się liczyć, gdy zaczną one obowiązywać. Poniżej omówiono najważniejsze z tych zmian.

Opodatkowanie akcyzą płynów do e-papierosów

Resort finansów zdecydował, aby rynek obrotu płynami do e-papierosów (tzw. liquidów) objąć regulacjami akcyzowymi. Wyroby te mają być obciążone podatkiem akcyzowym w wysokości 50 groszy za 1 mililitr (pierwotnie planowano nawet 70 gr). Szacuje się, że spowoduje to wzrost ceny płynu z ok. 10 zł za 10 ml do ponad 16 zł. Budżetowi  ma to przynieść ok. 75 mln dodatkowych wpływów rocznie. Konsekwencją objęcia liquidów przepisami akcyzowymi będzie również to, że ich produkcja, w tym rozlew będą mogły odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Konieczne będzie więc uzyskanie od naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia na prowadzenie składu. Dodatkowo powyższe płyny objęte będą obowiązkiem banderolowania. Skutki nowelizacji z pewnością odczują finansowo wszyscy, którzy używają papierosów elektronicznych. Szacuje się, że będzie to dodatkowy wydatek rzędu 480 zł rocznie.

Wprowadzenie elektronicznych komunikatów dokumentujących przemieszczanie wyrobów zwolnionych od akcyzy

Obecnie obowiązujące przepisy akcyzowe przewidują, że jednym z warunków stosowania zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie (np. w przypadku gazu płynnego przeznaczonego do celów grzewczych) czy zerowej stawki w przypadku wyrobów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż opałowe lub napędowe (np. benzyny lakierniczej), jest wystawienie przez dostawcę tzw. dokumentu dostawy, na którym odbiorca potwierdza odbiór zwolnionych od akcyzy wyrobów. Ma on formę tradycyjnego dokumentu papierowego wystawianego w 3 egzemplarzach. Jedną z planowanych zmian jest zastąpienie go dokumentami elektronicznymi czyli e-DD. Do ich obsługi będzie służył krajowy system teleinformatyczny, który obecnie wykorzystywany jest do obsługi e-AD, czyli komunikatów dokumentujących przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (system EMCS). Wprowadzenie tej zmiany jest krokiem w dobrym kierunku. Dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych uproszczone i przyspieszone zostanie dokumentowanie dostaw wyrobów akcyzowych korzystających z preferencji (zwolnień i zerowej stawki akcyzy). Wymagać to będzie jednak od przedsiębiorców podjęcia dodatkowych działań o charakterze technicznym w zakresie wdrożenia i obsługi odpowiednich systemów informatycznych.

Zmiana regulacji dotyczących wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy

Celem nowelizacji jest eliminacja wątpliwości interpretacyjnych w zakresie tego, jaka stawka akcyzy powinna być zastosowana wobec wyrobu energetycznego w sytuacji, gdy nie zostały spełnione warunki do skorzystania z zerowej stawki, bowiem np. nie wystawiono wymaganego dokumentu dostawy. W aktualnym stanie prawnym kwestia ta budziła kontrowersje. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że w takim przypadku obowiązuje stawka przewidziana dla pozostałych paliw silnikowych, czyli 1822 zł za 1000 litrów. Stanowisko takie opiera się na założeniu, że samo niespełnienie warunków formalnych do zastosowania preferencyjnej stawki wobec danego wyrobu energetycznego, skutkuje automatycznie tym, że jako przeznaczony do celów napędowych powinien być on opodatkowany jako paliwo silnikowe. Planowana zmiana ma jednoznacznie przesądzić, że w przypadku niespełnienia warunków formalnych oraz nieudowodnienia, że wyrób został wykorzystany do innych celów niż opałowe lub napędowe, powinien on być obciążony stawką akcyzy przewidzianą dla paliwa silnikowego. Wobec występujących wątpliwości interpretacyjnych, takie doprecyzowanie w zakresie stosowania stawki akcyzy jest rozwiązaniem właściwym.

Kolejne ograniczenia w zakresie obrotu suszem tytoniowym

Zgodnie z planowaną regulacją sprzedaż suszu tytoniowego połączona z jego dostawą wewnątrzwspólnotową nie będzie podlegała opodatkowaniu tylko wtedy, gdy będzie jej dokonywał podmiot prowadzący skład podatkowy lub tzw. pośredniczący podmiot tytoniowy. Zatem rolnicy, którzy taką nieopodatkowaną sprzedaż mogą obecnie dokonywać, będą musieli z tego tytułu płacić akcyzę. W zamian zyskają uprawnienie, aby po dokonaniu takiej dostawy ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku. Celem tej regulacji jest dalsze uszczelnianie rynku suszu tytoniowego.

Zmiana definicji ubytków wyrobów akcyzowych

Straty wyrobów akcyzowych powstające m.in. w trakcie produkcji, magazynowania czy ich przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy podlegają opodatkowaniu akcyzą. Jednocześnie zwalnia się od akcyzy taką ilości utraconych wyrobów akcyzowych, która zmieści się w normach ustalanych przez organ podatkowy w drodze decyzji. Przy czym normy te nie mogą być określone w wysokości wyższej, niż maksymalne normy ustalone w drodze rozporządzenia przez ministra finansów. Przy czym dotyczy to również sytuacji, gdy ustalenie ich w wysokości wyższej, byłoby uzasadnione rzeczywistymi stratami technologicznymi. Projektowana regulacja w tym zakresie wprowadza możliwość, aby zwolnione od akcyzy były również te ubytki, które przekroczyły maksymalne normy wynikające z rozporządzenia. Warunkiem jest udowodnienie, że jest to uzasadnione naturalnym charakterem strat wynikającym z właściwości wyrobów akcyzowych. Zmiana ta, poza tym że jest korzystana dla podatników akcyzy, ma na celu pełną harmonizację w tym zakresie regulacji krajowych z unijnymi.

Aktualizacja kodów CN wyrobów akcyzowych

Do klasyfikacji wyrobów akcyzowych zastosowanie ma Nomenklatura Scalona (CN) wynikająca z unijnej Taryfy Celnej. Zaliczenie więc danego wyrobu do kodu CN wymienionego w ustawie o podatku akcyzowym, decyduje o uznaniu go za akcyzowy. Klasyfikacja według kodów CN ma również znaczenie w przypadku przypisywania wyrobom akcyzowym odpowiednich stawek akcyzy, a także w innych sytuacjach przewidzianych przez ww. ustawę. Ustalenie więc prawidłowej klasyfikacji wyrobów ma kluczowe znaczenie dla określenia zakresu obowiązków akcyzowych. W związku z tym, że Nomenklatura Scalona podlega ciągłym, corocznym zmianom, w ustawie o podatku akcyzowym zawarto zasadę, że zmiany te pozostają bez wpływu na opodatkowanie wyrobów akcyzowych. Obecnie więc mamy do czynienia z sytuacją, w której ustawa posługuje się kodami CN obowiązującymi w 2009 r., a nie tymi, które wynikają z aktualnie obowiązującej Taryfy Celnej. W wyniku planowanej nowelizacji zaktualizowane zostaną kody CN, którymi posługuje się ustawa o podatku akcyzowym. Należy ocenić, że pozytywnie wpłynie to na pewność w zakresie stosowania przepisów akcyzowych i przyczyni się do ograniczenia wątpliwości w zakresie klasyfikacji wyrobów akcyzowych.
O innych zmianach w zakresie akcyzy można przeczytać tutaj.

 

Nie są to wszystkie planowane zmiany w ustawie akcyzowej. Należy przypuszczać, że w trakcie procesu legislacyjnego planowane zmiany mogą ulec modyfikacji. Mogą też pojawić się jeszcze nowe pomysły. Podatnicy akcyzy, aby uniknąć niespodzianki, powinni się więc bacznie przyglądać dalszym pracom nad zmianami przepisów akcyzowych.

Zobacz także

1 komentarz

Skomentuj