Przemieszczanie wyrobów zawierających skażony alkohol etylowy jednak wyłączone z obowiązku stosowania e-SAD

Minister Finansów zmienił z urzędu wydaną przez Dyrektora KIS interpretację indywidualną z 17 maja 2023 r. nr 0111-KDIB3-3.4013.96.2023.1.MAZ w zakresie obowiązku stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia, zawierających w swoim składzie alkohol etylowy całkowicie skażony.

Ważne: Zmiana kontrowersyjnej interpretacji Dyrektora KIS niewątpliwie porządkuje zagadnienie obowiązków ciążących na podmiotach dokonujących wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów zawierających w swoim składzie alkohol etylowy całkowicie skażony.

Ważne: Przedsiębiorcy handlujący z kontrahentami z innych krajów UE produktami zawierającymi alkohol takimi jak: kosmetyki, płyny chłodnicze, środki czystości, płyny do dezynfekcji nie są zobowiązani do uzyskania numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy lub uprawnionego wysyłającego, przesyłania komunikatów e-SAD do systemu EMCS i składania zabezpieczenia akcyzowego.

 

Zmiana interpretacji – co oznacza w praktyce?

Zmieniona interpretacja indywidualna potwierdzała obowiązek stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń w ramach WDT wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 3820 00 00 obejmującego środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe.

Konsekwencją powszechnego stosowania takiej interpretacji przepisów byłyby dodatkowe obowiązki rejestracyjne i dokumentacyjne ciążące na przedsiębiorcach obracających wyrobami zawierającymi w swoim składzie alkohol etylowy całkowicie skażony o mocy objętościowej pow. 1,2%.

Wysyłanie i odbieranie takich produktów w ramach WDT i WNT bez uzyskania numeru akcyzowego i dokumentowania przemieszczeń w systemie EMCS mogłoby stanowić naruszenie procedur akcyzowych i grozić karami finansowymi.

Z drugiej strony, dla prawidłowego stosowania dokumentu e-SAD wymagane byłoby, aby zagraniczni kontrahenci również zarejestrowali się na potrzeby dokumentowania przemieszczeń i przesyłali komunikaty do systemu EMCS.

Dobrze się stało, że interpretacja Ministra Finansów DOP7.8101.59.2023.HEMD z 2 lutego 2024 r. rozwiewa powyższe wątpliwości i likwiduje problem praktycznego stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń wyrobów zawierających alkohol całkowicie skażony.

Minister Finansów zmieniając interpretację wyjaśnił, że alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, podlega bezwarunkowemu zwolnieniu od akcyzy.

Późniejszy obrót gotowymi wyrobami nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi zawierającymi w swym składzie ten alkohol (zwolniony bezwarunkowo) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości nie będzie w dostawie wewnątrzwspólnotowej odbywać się na podstawie e-SAD. Dokumentami potwierdzającymi legalny obrót handlowy takimi wyrobami będą faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.

Zmieniona interpretacja od początku budziła poważne zastrzeżenia. Poza zasadnością objęcia skomplikowanymi procedurami przemieszczeń wyrobów w stosunku do których ryzyko nadużyć w podatku akcyzowym jest minimalne lub wręcz zerowe, problematyczna była również możliwość praktycznego stosowania jej zaleceń.  

Zobacz także