Mieszanie paliw nie zawsze objęte akcyzą

blue ink spreading in water

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym czynnością podlegającą opodatkowaniu akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych. Ustawa ta jednak nie przewiduje jednej, ogólnej definicji „produkcji”, która byłaby wspólna dla wszystkich grup wyrobów akcyzowych, czyli dla wyrobów energetycznych (w tym paliw silnikowych), napojów alkoholowych czy wyrobów tytoniowych.

W odniesieniu do każdej z tych grup osobno wymienia się czynności traktowane w myśl ustawy akcyzowej za produkcję. W przypadku wyrobów energetycznych za produkcję uznaje się wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych. Komponent to część składowa czegoś (http://sjp.pwn.pl/). Zatem produkcją paliw jest mieszanie składników paliwowych, niekiedy zwane blendowaniem.

Więcej na temat innych aspektów akcyzy w nowym systemie KAS można przeczytać tutaj.

Czym jest produkcja paliw?

Na tle rozumienia pojęcia produkcji wyrobów energetycznych spore zamieszanie wprowadziła interpretacja indywidualna Ministra Finansów nr 2461-IBPP4.4513.285.16.1.PK z dnia 2 listopada 2016 r. Sprawa dotyczyła firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie transportu i handlu paliwami. W wyniku niezamierzonego działania (błędu pracownika) doszło do przypadkowego zmieszania dwóch rodzajów paliwa silnikowego: benzyny i oleju napędowego (ON). Przy czym od paliw tych należna akcyza została wcześniej już odprowadzona według właściwych dla tych paliw stawek akcyzy. Z uwagi na to, że przedsiębiorca uznał, iż powstała w wyniku powyższego zdarzenia mieszanka paliw (tzw. kontaminat) nie nadaje się do wykorzystania, została ona przekazana do utylizacji jako odpad zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Utylizację przeprowadziło przedsiębiorstwo prowadzące w tym zakresie działalność gospodarczą.

Stanowisko Ministra Finansów

Wydawać by się mogło, że na tym cała sprawa powinna się zakończyć. Jednak nie, bowiem zgodnie z poglądem Ministra Finansów wyrażonym w powyższej interpretacji indywidualnej, opisane zdarzenie wypełnia definicję produkcji w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, a w konsekwencji rodzi obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od powstałej mieszaniny. Ta bowiem, jako paliwo niewymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1 do 13 ustawy o podatku akcyzowym (nie będące ani benzyną ani olejem napędowym w rozumieniu tych przepisów), powinna być obciążona podwyższoną stawką akcyzy przewidzianą dla pozostałych paliw silnikowych, wynoszącą 1797 zł za 1000 litrów. Minister Finansów uzasadniając swoje stanowisko stwierdził, że wśród przesłanek uznania procesu gospodarczego za produkcję paliw nie występuje celowość działania podmiotu lub osiągnięty rezultat, w związku z czym nawet przypadkowe zmieszanie się paliw jest również produkcją paliw w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Finał sprawy w sądzie

Podatnik nie zgodził się z takim stanowiskiem i złożył skargę do sądu administracyjnego, który przyznał mu rację, i wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Ke 116/17) uchylił interpretację indywidualną. Sąd w swoim uzasadnieniu stwierdził, że skoro w ustawie o podatku akcyzowym brak jest legalnej definicji pojęcia ,,produkcja”, to w związku z tym na gruncie wykładni językowej należy odwołać się do potocznego brzmienia tego pojęcia. Na tej podstawie wywiódł, że przez produkcję należy rozumieć wszelką działalność gospodarczą, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszącą zyski producentowi i zaspokajającą potrzeby społeczeństwa. W świetle tej definicji produkcja jest więc zawsze celową działalnością człowieka.

Coś, co stało się przypadkiem nie można określić produkcją w kontekście jakiegokolwiek aktu prawnego. Ponadto zdarzenie to nie tylko nie przyniosło przedsiębiorcy zysku, ale spowodowało straty gospodarcze. Z tych też powodów sąd uznał, iż zmieszanie paliw do którego doszło w opisanych wyżej okolicznościach nie stanowi produkcji w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, a w konsekwencji powstała w ten sposób mieszanina paliw (kontaminat) nie powinna być opodatkowana akcyzą.

Paweł Kaczmarek

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

Karol prawi - odc. 6

 

Zobacz także

Skomentuj