Czy środki odstraszające owady powinny być przemieszczane pod zabezpieczeniem akcyzowym?

Pomimo, że od uruchomienia elektronicznego uproszczonego dokumentu towarzyszącego (e-SAD) minęło już kilka miesięcy, w dalszym ciągu wątpliwości budzi to, jakie wyroby podlegają nowym procedurom elektronicznej dokumentacji przemieszczeń realizowanych w ramach WNT i WDT. Najnowsza interpretacja indywidulana Dyrektora KIS z 17 maja 2023 r. każe zwrócić szczególną uwagę na wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy całkowicie skażony o mocy przekraczającej 1,2% objętości.

 

Ważne: Zgodnie z najnowszą interpretacją Dyrektora KIS wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy całkowicie skażony o mocy objętościowej pow. 1,2% podlegają obowiązkowi stosowania dokumentu e-SAD.

Ważne: Powyższe stanowisko oznacza, że przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowego obrotu tymi wyrobami mają obowiązek rejestracji na PUESC i dokumentowania przemieszczeń w systemie EMCS PL2.

 

Czego dotyczy interpretacja indywidulana Dyrektora KIS z 17 maja 2023 r.?

Interpretacja indywidulana dotyczy obowiązku stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń w ramach WDT wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 3820 00 00 obejmującego środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Dyrektora KIS pomimo, że produkt o kodzie CN 3820 00 00 nie jest wyrobem akcyzowym podlega on obowiązkowi stosowania dokumentu e-SAD, ponieważ wyrobem akcyzowym jest zawarty w tym produkcie alkohol etylowy całkowicie skażony.

Katalog wyrobów zawierających w swoim składzie całkowicie skażony alkohol etylowy jest jednak znacznie szerszy i może obejmować kosmetyki, płyny do dezynfekcji, płyny do mycia szyb czy środki odstraszające owady itp.

Co istotne, jako potwierdzenie obowiązku stosowania e-SAD Dyrektor KIS wskazał wykaz wyrobów akcyzowych, znajdujący się w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1636 z dnia 5 lipca 2022 r., które określa strukturę i treść dokumentów stosowanych przy przemieszczeniach wyrobów w systemie EMCS.

Kodem właściwym do stosowania dla przemieszczeń wyrobów zawierających alkohol etylowy całkowicie skażony miałaby być, jak wynika z interpretacji, pozycja obejmująca wyroby zawierające alkohol etylowy w rozumieniu art. 20 tiret pierwsze dyrektywy 92/83/EWG, objęte kodami CN innymi niż 2207 i 2208 (kod w EMCS – S500).

Dodatkowo zauważyć należy, że zgodnie z instrukcją użytkownika systemu EMCS PL2 w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia na podstawie dokumentu e-SAD wyrobów objętych pozycją S500, przed odbiorem wyrobów wymagane jest przesłanie do systemu informacji o zabezpieczeniu na transport.

Oznacza to, że w świetle interpretacji podmiot nabywający wyroby zawierające skażony alkohol (np. płyny do dezynfekcji) jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego przed dokonaniem nabycia tych wyrobów.

Pozycją wyłączoną z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy WNT wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy jest kod S600 obejmujący alkohol etylowy całkowicie skażony spełniający warunki zwolnienia przewidziane w art. 27 ust.1 lit a dyrektywy 92/83/EWG. Pozycja ta została dodana do rozporządzenia delegowanego w związku z wprowadzeniem e-SAD i ma zastosowanie wyłącznie do nowej procedury.

Stanowisko Dyrektora KIS – konsekwencje

Stanowisko zaprezentowane w interpretacji prowadzi do sytuacji, w której przemieszczenie do kraju wyrobu zawierającego alkohol całkowicie skażony musiałoby być zabezpieczone, ale już w przypadku przywozu samego takiego alkoholu, obowiązek zabezpieczenia nie miałby zastosowania.

Wymóg dokumentowania w systemie EMCS oraz zabezpieczania  przemieszczeń wszystkich wyrobów zawierających w swoim składzie alkohol całkowicie skażony wydaje się nie mieć praktycznego uzasadnienia i budzi poważne wątpliwości.

Dotychczasowe rozróżnienie i odmienne traktowanie zarówno w przepisach wspólnotowych, jak i krajowych alkoholu etylowego oraz wyrobów zawierających alkohol etylowy, sugerowałoby raczej, że obowiązkiem dokumentowania w e-SAD objęty jest wyłącznie alkohol etylowy całkowicie skażony klasyfikowany do pozycji CN 2207.

 

Czas pokaże, czy komentowane stanowisko Dyrektora KIS się utrwali. Należy mieć nadzieję, że nie. W przeciwnym bowiem razie grono podmiotów zobowiązanych do rejestracji na potrzeby akcyzy oraz dokumentowania przemieszczeń w systemie EMCS znacznie się rozszerzy. W konsekwencji wielu przedsiębiorców sprowadzających z innych krajów UE produkty zawierające w swoim składzie alkohol skażony będzie zobowiązana do uzyskania odpowiednio numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy lub uprawnionego wysyłającego i przesyłania komunikatów e-SAD do systemu EMCS PL2. Zasadnym jest zatem śledzić to, jak dalej będzie się kształtowało stanowiska organów podatkowych w powyższym zakresie. 

Zobacz także