CEWA – pierwsze szczegóły elektronicznych ewidencji akcyzowych

Zapowiadany od dłuższego czasu obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej zaczyna nabierać realnych kształtów. Ministerstwo Finansów w ramach konsultacji opublikowało na platformie PUESC planowany schemat danych Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA). Termin na wnoszenie uwag wyznaczony został na 30 marca 2023 r.

 

Ważne: Od 1 lutego 2024 r. prowadzenie ewidencji akcyzowych możliwe będzie wyłącznie w formie elektronicznej w Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych.

Ważne: Zasilanie CEWA danymi będzie możliwe poprzez wypełnianie formularzy ewidencyjnych lub przesyłanie plików xml zgodnych z ustalonym schematem.

Ważne: Przedsiębiorcy wykorzystujący obecnie własne oprogramowanie do prowadzenia ewidencji akcyzowych powinni zweryfikować zgodność danych z planowanym schematem CEWA udostępnionym przez MF.

 

Rejestracja z formularzy

Jak wynika z uzasadnienia projektów przepisów wprowadzających Centralną Ewidencję Wyrobów Akcyzowych, system CEWA ma stanowić „jakościową transformację” umożliwiającą przejście z papierowych ewidencji i dokumentacji akcyzowych na ich postać elektroniczną.

Dla przedsiębiorców prowadzących dotychczas ewidencje akcyzowe w formie papierowej CEWA stanowić ma bezpłatne narzędzie umożliwiające dopełnienie ustawowego obowiązku elektronizacji, który wejdzie w życie od 1 lutego 2024 r.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji, dokumentacji i rejestrów akcyzowych poprzez obowiązujące na PUESC procedury dostępowe będą mogły upoważnić swoich reprezentantów (pracowników lub pełnomocników) do uzupełniania w ich imieniu ewidencji w systemie CEWA. Użytkownicy ci uzyskają dostęp do formularzy ewidencyjnych właściwych dla rodzaju działalności akcyzowej podmiotu.

Komunikacja elektroniczna

W związku z tym, że CEWA będzie jedyną i obligatoryjną formą prowadzenia ewidencji akcyzowych, podmioty które ze względu na skalę działalności obejmującej wyroby akcyzowe, czy też zapowiadany od dłuższego czasu obowiązek elektronizacji przeszły wcześniej na cyfrową formę dokumentacji, również zobowiązane będą do przekazywania danych do nowego systemu centralnego.

Specyfikacje udostępnione przez MF do konsultacji są szczególnie istotne dla tych przedsiębiorców, którzy stworzyli lub zaadaptowali na potrzeby ewidencji akcyzowych własne oprogramowania. Ich dalsze wykorzystywanie (po 1 lutego 2024 r.) będzie uzależnione od możliwości generowania z nich plików xml w określonym schemacie i przesyłania ich do CEWA.

Użytkownik przesyłający komunikat z danymi będzie musiał posiadać zarejestrowane w PUESC uprawnienia do reprezentowania podmiotu akcyzowego w aplikacji CEWA.

 

Szczegóły dotyczące sposobu prowadzenia w CEWA ewidencji i dokumentacji, a także zasad uwierzytelniania użytkowników i uzyskiwania dostępu do systemu poprzez platformę PUESC zostaną określone w przepisach wykonawczych. Propozycje zmian legislacyjnych i udostępnione prototypy schematów danych dla rozwiązań technicznych mogą świadczyć, że aktualnie obowiązujący ustawowy termin wprowadzenia obowiązkowej elektronizacji ewidencji akcyzowych, wyznaczony po kilku prolongatach na 1 lutego 2024 r. może być terminem ostatecznym.

Zobacz także