Podwójny obowiązek sprawozdawczy: e-DD i SENT

Wyroby akcyzowe, jako towary których transport związany jest ryzykiem podatkowym, objęte są obowiązkiem rejestracyjnym w systemach administrowanych przez KAS. Ustawodawca częściowo stara się ograniczyć konieczność dublowania czynności sprawozdawczych w stosunku do tych samych przemieszczeń. Wyłączenia prawne, ograniczające obowiązki podwójnego raportowania zostały jednak określone w różny sposób dla przemieszczeń realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz przemieszczeń wyrobów objętych preferencjami.

 

Ważne: Należy pamiętać, że objęcie systemem EMCS PL 2 wielu wyrobów akcyzowych korzystających z preferencji (zwolnienia, zerowej stawki), nie zwalnia z jednoczesnego obowiązku zgłoszenia ich przewozu w systemie SENT.

Ważne: Aby więc uniknąć problemów, dokonując takich wysyłek należy skrupulatnie badać, czy w konkretnym przypadku nie powstaje obowiązek podwójnego ich raportowania.

 

SENT a e-AD

W przypadku procedury zawieszenia poboru z powodzeniem funkcjonuje ogólna zasada wynikająca z art. 3 ust. 6 pkt 3 ustawy o monitorowaniu przewozu, wyłączająca obowiązek rejestracji w SENT dla przemieszczeń dokumentowanych w krajowym systemie EMCS PL 2. Przemieszczenia krajowe oraz wewnątrzwspólnotowe dostawy i wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów realizowane na podstawie elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-AD), co do zasady nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia w SENT.

SENT a e-DD

Po półrocznym okresie funkcjonowania elektronicznego dokumentu dostawy brak jest podobnych rozwiązań, eliminujących podwójny obowiązek dokumentacyjny dla krajowych przemieszczeń wyrobów objętych preferencjami, realizowanych na podstawie e-DD.

Po włączeniu do systemu EMCS PL 2 przemieszczeń wyrobów zwolnionych od akcyzy i objętych zerową stawką ze względu na przeznaczenie pojawiły się przepisy ustanawiające punktowe wyłączenia obowiązku rejestracji w SENT.

Ważne: Wyłączenia te obejmują tylko wybrane grupy wyrobów, przeznaczonych do konkretnie wskazanych celów. Dla wysyłek dokumentowanych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) brak jest jednak zasady ogólnej, znoszącej obowiązek podwójnej dokumentacji w EMCS PL 2 i SENT na wzór przemieszczeń realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Przepisy wykonawcze ustawy przewozowej wyłączają z obowiązku zgłaszania w SENT przemieszczenia gazu LPG objętego pozycją CN ex 2711, dokonywanego z zastosowaniem e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD. Wyłączenie to jest kontynuacją wcześniejszych rozwiązań, które obowiązywały jeszcze w okresie stosowania papierowego dokumentu dostawy.

Drugie wyłączenie z obowiązku SENT, wprowadzone wraz z uruchomieniem od 1 lutego 2022 r. elektronicznego dokumentu dostawy dotyczy zwolnienia z obowiązku przesyłania do rejestru zgłoszeń przewozu paliw ciekłych o kodzie CN 2710, przeznaczonymi do statków powietrznych i statków morskich. Z uzasadnienia zmiany rozporządzenia wynika, że jej celem było ograniczenie nadmiernych obciążeń i obowiązków po stronie podmiotów gospodarczych.

 

Obowiązek raportowania przewozów w systemach EMCS i SENT różni się w zależności od procedury w jakiej realizowane są przemieszczenia. O ile regulacje wyłączające obowiązek rejestracji w systemie monitorowania przewozu dla przemieszczeń realizowanych na podstawie e-AD mają charakter kompleksowy, rejestracja w systemie EMCS PL2 dokumentu e-DD wyklucza obowiązek SENT tylko dla wybranych wyrobów.

Zobacz także