Akcyzowe deklaracje kwartalne

Wprowadzenie w ubiegłym roku obowiązku składania tzw. kwartalnych deklaracji, w których wykazywane muszą być wyroby akcyzowe objęte preferencjami (zwolnieniami lub zerową stawką), spowodowało szereg wątpliwości co do tego, kto ma te deklaracje składać oraz jak postępować, gdy część wyrobów podlega preferencjom, a od części musi być zapłacony podatek.

 

Ważne: Tylko podatnik akcyzy jest zobowiązany do składania deklaracji kwartalnych.

Ważne: W przypadku, gdy w danym kwartale złożona została deklaracja miesięczna, wykazanych w niej wyrobów akcyzowych objętych preferencjami w deklaracji kwartalnej już się nie wykazuje.

 

Kto jest zobowiązany do składania deklaracji kwartalnych?

Przepisy akcyzowe przewidują, że obowiązek składania deklaracji kwartalnych dotyczy tych podmiotów stosujących preferencje, które są podatnikami. Podatnikiem jest podmiot, który dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec którego zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu. Dla stwierdzenia, czy istnieje obowiązek składania deklaracji kwartalnych, koniecznym jest więc ustalenie, czy czynności dokonywane wobec wyrobów akcyzowych objętych preferencjami, są jednocześnie czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Należy bowiem pamiętać, że z taką sytuacją mamy do czynienia tylko w niektórych, ściśle określonych przypadkach.

Przykładowo podmiot wykorzystujący benzynę lakierniczą do produkcji innych wyrobów, czyli wykorzystujący ją do celów innych niż napędowe lub opałowe, może skorzystać z zerowej stawki akcyzy. Jako że w tym przypadku podmiot ten będzie miał jednocześnie status podatnika, to zobowiązany będzie do składania deklaracji kwartalnych. Ale już przedsiębiorca używający olejów smarowych do celów innych niż opałowe lub napędowe (np. do maszyn) nie będzie zobowiązany do składania deklaracji kwartalnych, czynność taka nie podlega bowiem opodatkowaniu.

Działalność „mieszana”

Sprawa się komplikuje, gdy dany podmiot jednocześnie prowadzi działalność w zakresie wyrobów akcyzowych objętych preferencjami (np. zwolnieniem od akcyzy) jak i takich, od których konieczne jest zapłacenie podatku akcyzowego. W takim przypadku obowiązek złożenia deklaracji miesięcznej „anuluje” wymóg złożenia deklaracji kwartalnej. W konsekwencji to w deklaracji miesięcznej należy ująć oba rodzaje wyrobów akcyzowych, czyli zarówno podlegające, jak i niepodlegające obowiązkowi zapłaty akcyzy. W konsekwencji w deklaracji miesięcznej od tych pierwszych wyrobów wykazany zostanie podatek do zapłaty, a od tych drugich – zerowa stawka akcyzy lub zwolnienie od akcyzy. Dane te powinny być oczywiście zamieszczone w odpowiednich załącznikach do deklaracji AKC-4, właściwych dla określonego rodzaju wyrobów akcyzowych. Np. w deklaracji AKC-4/D w przypadku paliw silnikowych oraz w deklaracji AKC-4/K w przypadku olejów smarowych.

Kolejna wątpliwość dotyczy sytuacji, gdy w danym kwartale wystąpi miesiąc (miesiące), w którym działalność dotyczyła wyłącznie wyrobów akcyzowych podlegających preferencjom, oraz miesiąc (miesiące), w którym stasowane są preferencje, jak i prowadzona jest działalność skutkująca obowiązkiem zapłaty akcyzy. Pojawia się tu bowiem pytanie, czy wyroby objęte preferencjami, wykazane w deklaracji miesięcznej, powinny być wykazywane w deklaracji kwartalnej. Należy przyjąć, że takie powielanie danych byłoby nieuzasadnione. W deklaracji obejmującej taki kwartał nie będą więc wskazane wyroby zwolnione i opodatkowane zerową stawką akcyzy, które zostały już wcześniej wskazane w deklaracjach za okresy miesięczne mieszczące się w tym kwartale.

 

Obowiązek składania deklaracji kwartalnych związany jest z wynikającym z dyrektywy Rady 2011/85/UE wymogiem publikowania przez poszczególne państwa członkowskie informacji na temat wpływu preferencji podatkowych na dochody. Pomimo że deklaracje te mają charakter statystyczny, to jednak uchybienia w tym zakresie mogą być potraktowane jako niezłożenie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej w rozumieniu przepisów karnych skarbowych. Stąd zasadnym jest wywiązywać się z tego obowiązku terminowo i rzetelnie.

Zobacz także