9%- CIT od stycznia 2020 roku nie dla każdego małego podatnika

Polscy przedsiębiorcy przyzwyczaili się już, że początek roku kalendarzowego oznacza konieczność zapoznania się z licznymi nowelizacjami przepisów podatkowych. Nie inaczej jest i tym razem, zatem warto uważać na pułapki, które na nich czyhają.

Od 1 stycznia wzrośnie limit przychodów – z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR – decydujący o statucie małego podatnika dla celów podatków dochodowych. Warto pamiętać, że limit małego podatnika w VAT pozostał bez zmian na poziomie 1,2 mln EUR.

Jak wyliczyć limit przychodów dla małego podatnika?

W pierwszej kolejności limit przychodów obejmuje przychody podatnika ze sprzedaży brutto czyli z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług za rok poprzedni, a kwotę 2 mln EUR należy przeliczyć według właściwego kursu. Efektem tych działań jest ustalenie czy przychody podatnika (brutto) za 2019 rok mieszczą się w limicie 8 747 000 zł (po zaokrągleniu do 1 tys. zł), aby w 2020 roku mógł on zostać uznany za małego podatnika.

Projektodawcy tej zmiany oszacowali, iż zmiana ta wpłynie na zwiększenie ilości podatników spełniających status małego podatnika o ok. 25 tys. przedsiębiorców (w tym 14 tys. rozliczających PIT oraz 11 tys. rozliczających CIT), którzy będą uprawnieni do jednorazowej amortyzacji oraz wyboru kwartalnego sposobu rozliczania zaliczek, ale zmiana ta niekoniecznie wpłynie niestety na możliwość skorzystania przez nich z preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%.

Więcej na temat stawki podatku CIT można przeczytać tutaj.

Kiedy mały podatnik będzie mógł skorzystać z 9%-owej stawki CIT?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, iż podatek wynosi 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln EUR przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Nie należy zapominać, iż omawianą preferencyjną stawkę mogą stosować tylko i wyłącznie podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika  (art. 19 ust. 1d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) lub nowi podatnicy w pierwszym roku rozpoczęcia działalności (art. 19 ust. 1e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), z pewnymi zastrzeżeniami.

Analizując powyższe przepisy napotyka się niestety na same kłody rzucane pod nogi przedsiębiorców. Pierwsza trudność polega na tym, iż Podatnik będzie musiał badać na bieżąco czy przychody osiągane w 2020 roku nie przekroczą limitu przychodów. W tym przypadku jest on limitem netto, a nie brutto, i jego kwotę w złotych należy ustalić w dniu 2 stycznia 2020 roku jako iloczyn 1,2 mln i średniego kursu NBP ogłaszanego tego dnia.

Niestety to nie koniec trudności, gdyż badaniu mają podlegać wszelkie przychody netto, a zatem również takie które zaliczają się do źródła przychodów CIT – zyski kapitałowe; niemniej 9% stawka CIT będzie możliwa do zastosowania tylko i wyłącznie do podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych (dla tych w dalszym ciągu obowiązującą stawką jest 19%).

Przykładowo dla roku 2019 status małego podatnika posiadają przedsiębiorcy, których przychody za sprzedaży brutto za rok 2018 nie przekroczyły kwoty 5 mln 135 tys. zł (tj. 1,2 mln euro po kursie z 1 października 2018 r.); jednakże mogli oni stosować w 2019 roku stawkę 9%, jeżeli ich wszystkie bieżące przychody netto nie przekroczyły 5 mln 162 tys. zł (tj. 1,2 mln euro po kursie z 2 stycznia 2019 r.).

Podsumowując, stawkę preferencyjną w wysokości 9% będą mogli stosować w 2020 roku: 

    1. Podatnicy, którzy w 2019 roku osiągną przychody brutto ze sprzedaży nie wyższe niż 8 747 000 zł, oraz
    2. Podatnicy, którzy w 2020 roku osiągną przychody netto nie wyższe niż 1,2 mln EUR w przeliczeniu według kursu z dnia 2 stycznia 2020 roku (po zaokrągleniu do 1000 zł).

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż teoretycznie proste zagadnienie zostało skomplikowane tak bardzo, że osiągnęło już wysoki poziom absurdu. Zmiana przepisów w tym względzie, choć zapowiedziana i bardzo pożądana, nie jest jeszcze procedowana.

 

Zobacz także

Skomentuj