Podatek akcyzowy – uproszczenie przepisów nie zawsze oznacza, że będzie łatwiej

akcyza 0

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, w której wprowadzono szereg zmian w zakresie tego podatku. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej, celem zmian było uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych oraz nabycia lub sprzedaży samochodów osobowych. Po pół roku obowiązywania znowelizowanych regulacji okazało się jednak, że na pozór jasny i niebudzący wątpliwości przepis, dotyczący zabezpieczenia akcyzowego może budzić wątpliwości praktyczne związane z jego zastosowaniem.  

Podatek akcyzowy przed 1 stycznia 2016 r.

Do końca minionego roku, przepisy zobowiązywały określone podmioty do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał albo może powstać. Wśród podmiotów zobowiązanych do składania takiego zabezpieczenia były m.in. składy podatkowe oraz zarejestrowani odbiorcy. Przepisy nie uzależniały natomiast obowiązku składania zabezpieczenia od stawki akcyzy mającej zastosowanie do danego wyrobu akcyzowego.

Zabezpieczenie akcyzowe od 2016 roku

Z dniem 1 stycznia 2016 r. rozszerzono katalog podmiotów zobowiązanych do złożenia zabezpieczenia, a także dodano przepis (ust. 1a w art. 63 ustawy prawo akcyzowe), zgodnie z którym obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Z powyższej regulacji jednoznacznie wynika, że w sytuacji, gdy do wyrobu ma zastosowanie zerowa stawka akcyzy, wówczas obowiązek złożenia zabezpieczenia nie wystąpi. Taki też wniosek znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, zgodnie z którym: „obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego (…) nie będzie dotyczył wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.” Ponadto z uzasadnienia wynika również, że do podstawowych zmian zaproponowanych w projekcie należy m.in. doprecyzowanie regulacji dotyczących wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, np. określenie katalogu przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy, odstąpienie od obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.

Pomimo powyższego brzmienia przepisu oraz stanowiska przedstawionego w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, po wejściu w życie zmian okazało się, że urzędy celne mają wątpliwości co do tego, czy podmioty wskazane w art. 63 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jako zobowiązane do składania zabezpieczenia, powinny je składać w odniesieniu do wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką 0 zł. W przepisie określającym katalog podmiotów zobowiązanych do składania zabezpieczenia nie umieszczono bowiem odwołania do ustępu 1a, który wyłącza ten obowiązek w odniesieniu do wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Interpretacja indywidualna

O ile organy celne mogą mieć wątpliwości co do interpretacji przepisów, o tyle podatnicy nie mogą sobie na to pozwolić. W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym muszą podjąć decyzję, która umożliwi im działanie zgodne z przepisami prawa.

W związku z powyższym, najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla podatników pozostaje wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej brak obowiązku składania zabezpieczenia. Na wydanie takiej interpretacji oczekuje się 3 miesiące, niemniej jednak jest to „niewielka cena”, jaką można zapłacić za bezpieczeństwo. Tym bardziej, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiają się już interpretacje potwierdzające, że obowiązek składania zabezpieczenia nie dotyczy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy.      

 

Celem wprowadzenia nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym było uproszczenie przepisów oraz ograniczenie bądź wyeliminowanie zbędnych i uciążliwych obowiązków. Można więc oczekiwać, że literalnie jasne regulacje w zakresie braku obowiązku składania zabezpieczenia dla wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie nie będą kwestionowane przez organy celne i że cel ustawodawcy będzie w pełni osiągnięty także w praktyce.  

 

Dominika Dobek

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

karollo_play-na-bloga

Zobacz także

1 komentarz

Skomentuj