Akcyza na gaz

Tegoroczny dzień 1 listopada to nie tylko dzień zadumy i refleksji. W tym roku to także termin, od którego podatkiem akcyzowym opodatkowane będą wyroby gazowe (w tym gaz). Pozornie wydawać by się mogło, że opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów gazowych i obowiązki z nim związane dotkną niewiele podmiotów, które zajmują się sprzedażą wyrobów gazowych, a zmiany nie dotkną (poza wzrostem kosztów) odbiorców i zużywających wyroby gazowe. Ta teza może okazać się jednak niewłaściwa.

 

Podatnik akcyzy od wyrobów gazowych

Z założenia podatkiem akcyzowym mają być objęte czynności, które dotyczą ostatniego etapu przed zużyciem wyrobów gazowych (ich konsumpcją). Ustawa o podatku akcyzowym wprowadza dwa pojęcia podmiotów, które determinują powstanie lub brak obowiązku zapłaty podatku akcyzowego – finalnego nabywcy gazowego i pośredniczącego podmiotu gazowego. Podatnikiem podatku akcyzowego (z jednym wyjątkiem, dotyczącym finalnego nabywcy gazowego) jest bowiem pośredniczący podmiot gazowy używający wyrobów gazowych. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym pośredniczącym podmiotem gazowym jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium, który m. in. dokonuje sprzedaży wyrobów gazowych, używa wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy,  a także, używa wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy.  Zakwalifikowanie podmiotu  jako pośredniczącego podmiotu gazowego lub finalnego nabywcy  gazowego jest istotne, ponieważ determinuje, który podmiot będzie podatnikiem podatku akcyzowego zobowiązanym do jego naliczenia, rozliczenia i zapłaty.

Pośredniczący podmiot gazowy

Powyższa definicja określająca kilka przypadków, w których mamy do czynienia z pośredniczącym podmiotem gazowym, oznacza, że podatnikami podatku akcyzowego mogą stać się także te podmioty,  które co prawda dokonują finalnego użycia wyrobów gazowych, ale to użycie podlega w części opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub zerowej stawce, a w części jest zwolnione z akcyzy. Aby więc określić swój status jako podatnika podatku akcyzowego niezbędne jest dokonanie dogłębnych analiz. Podmioty, które będą dostarczały nam wyroby gazowe będą bowiem żądały złożenia oświadczenia, które pozwoli określić, czy podmiot zbywający wyroby gazowe na naszą rzecz jest lub nie jest obowiązany do naliczenia i zapłaty podatku akcyzowego. Możliwe jest więc, że w toku analiz okaże się, że jesteśmy pośredniczącym podmiotem gazowym, co nałoży na nas dodatkowe obowiązki, łącznie z naliczeniem i zapłatą podatku akcyzowego.

 

Czasu zostało mało, ale warto zapoznać się z nowymi przepisami, dotyczącymi opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów gazowych. Jest to niezbędne, aby określić swój status na gruncie obowiązków, wynikających z objęcia podatkiem akcyzowym wyrobów gazowych. Należy jednak wskazać, że na dziś niejasna jest kwestia, czy w przypadku refakturowania koszów zakupu gazu od pośredniczącego podmiotu gazowego na rzecz finalnego podmiotu używającego gaz nie staniemy się pośredniczącym podmiotem gazowym, obowiązanym do naliczenia i odprowadzenia podatku akcyzowego.

 

Dariusz Gałązka

Zobacz także

1 komentarz

  • Zapoznać się należy i to jak najszybciej. Jeszcze się może okazać, że określenie, kim jestem – odbiorcą czy pośrednikiem nie będzie takie proste 😉

Skomentuj