Prezesie – widziałeś TPR? Odważysz się na podpisanie oświadczenia o cenach transferowych za 2019r.?

Dla większości podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2018 dwa miesiące temu minął termin na złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu. Dla transakcji rozpoczętych po dniu 31.12.2017 podatnicy mogli wybrać znowelizowane lub dotychczas obowiązujące przepisy. Część podatników już za rok 2018 zdecydowała się na wybór nowych przepisów, zazwyczaj z uwagi na możliwość uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji (wyższe limity, zwolnienie pod pewnymi warunkami z obowiązku sporządzenia dokumentacji podmiotów krajowych). Większość, która była zobowiązana do sporządzenia dokumentacji w nowym i starym stanie prawnym wybrała stare przepisy. Główną przesłanką była nowa treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji. Podatnicy dali sobie czas, żeby się przygotować. Minął bez mała rok, Prezesie, czy się przygotowałeś? Czy masz odwagę na podpisanie nowego oświadczenia?

Oświadczenie o rynkowości transakcji, a nie tylko o przygotowaniu dokumentacji.

Tytułem wstępu, nowelizacja ustawy CIT w zakresie cen transferowych poza szeregiem mniej lub bardziej znaczących zmian z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za planowanie transakcji z podmiotami powiązanymi i spełnienie formalnych obowiązków, zmieniła treść brzmienia oświadczenia które należy złożyć do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie z nowym brzmieniem oświadczenie mówi nie tylko o tym, że dokumentacja została przygotowana, ale co ważniejsze, że ceny transferowe są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, przy czym: oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki oraz nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika. Oświadczenie można złożyć tylko drogą elektroniczną. W czym problem? W TPR.

TPR – to nie Taki Prosty Raport

Na tą chwilę nie wiemy jak będzie wyglądała końcowa wersja „formularza interaktywnego dotyczącego informacji o cenach transferowych” (TPR). W uzasadnieniu do rozporządzenia określającego zawartość TPR mogliśmy przeczytać, że proponowane rozwiązanie to element partnerskiej strategii wyrażającej się w filozofii 3xP tj. prostym, przejrzystym i przyjaznym systemie podatkowym, którego pierwszym elementem jest „uproszczona i przejrzysta forma”. We wrześniu Ministerstwo Finansów zaprezentowało testową wersję formularza do konsultacji podatkowych, w konsultacjach wzięło udział 15 uczestników zgłaszając ponad 200 uwag i wątpliwości. Skala zastrzeżeń wydaje się być duża, ale mówimy o jednym z najbardziej skomplikowanych formularzy podatkowych jaki będzie musiał być złożony już za kilka miesięcy!  Co ważniejsze, w odróżnieniu wielu innych, znanych każdemu nie jest on wynikiem ewolucji, nie jest wprost następcą CIT-TP (z którym wspólne ma tylko pola identyfikujące podatnika), to całkowicie nowy, obszerny i szczegółowy formularz.

Więcej na temat dokumentacji cen transferowych można przeczytać tutaj.

TPR – Teraz Proszę Raport

Już za kilka miesięcy będzie należało w TPR zaraportować kwintesencję lokalnej dokumentacji cen transferowych jaką jest prezentacja warunków określonych w naszych transakcjach z podmiotami powiązanymi z wynikiem porównania rynkowego (dla każdej transakcji która podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu). Nie wnikając w niuanse wielokomórkowych tabel, pełnych pól w czerwonej ramce która mówi o tym, że wypełnienie ich jest obligatoryjne będzie należało zaraportować w szczególności:

– ogólne informacje finansowe,

– informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z nimi w podziale na z góry narzucone kategorie, ze wskazaniem wartości transakcji,

– informację dotyczące metod i cen transferowych jak: wybraną metodę w celu weryfikacji ceny transferowej, wysokość ceny transferowej, wybrany wskaźnik rentowności (lub inny użyty di weryfikacji),

– informację o analizie cen transferowych: sposobie weryfikacji, źródła danych do weryfikacji, zastosowanych korektach, oraz wynikach.

W dużym uproszczeniu, wskażemy: z kim (jakim krajem) i jakie zawieramy transakcje, ile na nich zarobiliśmy, ile wg. naszego benchmarku zarobić powinniśmy. Sam TPR w przypadku podatników zawierających wiele różnych transakcji z dużą liczbą podmiotów powiązanych może okazać się bardzo rozbudowanym formularzem. Biorąc pod uwagę jego obecną formę, która wydaje się wymagać zaraportowania szczegółowo danych w rozbiciu nie tylko na pojedyncze transakcje, ale na transakcję z każdym z podmiotów powiązanych z osobna, może pojawiać się konieczność znacznie bardziej pogłębionych analiz niż wymagają tego przepisy o dokumentacji cen transferowych! To się jeszcze może zmienić, ale nie ulega wątpliwości że wypełnienie TPR będzie znacznie bardziej czasochłonne niż CIT-TP, a same informacje jakie pozyska dzięki niemu Szef Krajowej Administracji Sądowej pozwolą na o wiele bardziej dokładne typowanie podmiotów do kontroli niż ma to miejsce dziś. Niezależnie od wyników naszych analiz porównawczych, urzędy po zebraniu danych z formularzy TPR od wszystkich zobowiązanych do jego przesłania w bardzo prosty sposób przygotowują swój wewnętrzny benchmark benchmarków który wykaże czy nasz był rynkowym, czy też nie. Od tego kroku już prosta droga do wytypowania podmiotów do kontroli.

Wracając do odwagi, jak już wspomniałem za 2019 rok każdy zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych będzie musiał złożyć oświadczenie w którym zadeklaruje nie tylko sporządzenie dokumentacji, ale i (a może przede wszystkim) rynkowość transakcji. Przepisy na tą chwile nie przewidują innej treści oświadczenia tj. pomijającej kwestię rynkowości transakcji. Niezłożenie oświadczenia w terminie lub złożenie o nieprawdziwej treści podlega tym samym sankcją z art. 80e KKS tj. do 720 stawek dziennych (750 – 21.600.000 PLN), a w wypadku czynu mniejszej wagi podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (225 – 45.000 PLN). W kontekście formularzy TPR prawdziwość oświadczeń w zakresie rynkowości urząd zweryfikuje w 1 etapie tuż po jego otrzymaniu, a chwilę późnej po opracowaniu benchmarku benchmarków. Ważne – wspomniane konsekwencje finansowe nie wyczerpują finansowych następstw stosowania nierynkowych cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi w 2019r.

Parafrazując filozofię 3xP – Prezesie, przed Podpisem Przeanalizuj. Problemem jest to, że analizując transakcje z podmiotami powiązanymi dopiero we wrześniu nie będzie już czasu na rzetelną weryfikację rynkowości transakcji.

Zobacz także

Skomentuj