Termin wprowadzenia uproszczonej APA odroczony

W ostatnich miesiącach Ministerstwo Finansów intensywnie pracowało nad projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Ustawa miała na celu wdrożenie Dyrektywy 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (Dyrektywa DRM), jak również uregulowanie kwestii dotyczących zawierania porozumień cenowych w zakresie cen transferowych (APA). Oczy podatników były w szczególności zwrócone na Dział III projektu ustawy, który wprowadzał długo wyczekiwane przez rynek regulacje dotyczące uproszczonej procedury APA.

Pierwsze zapowiedzi Ministerstwa Finansów odnoszące się do wprowadzenia uproszczonej APA pojawiły się w kwietniu zeszłego roku, kiedy to w ramach I edycji Forum Cen Transferowych zostały przedstawione wstępne założenia dotyczące funkcjonowania tego instrumentu. Zgodnie z przedstawionymi wtedy założeniami, uproszczona APA miała zostać wprowadzona do końca 2018 r., jednakże prace legislacyjne nad projektem ustawy systematycznie się wydłużały.

Rynek wyczekiwał na wprowadzenie regulacji w zakresie uproszczonej APA, bowiem porozumienia cenowe są jedynym narzędziem zapewniającym podatnikom wyłączenie limitów kosztów zakupu usług niematerialnych i innych opłat na świadczenia niematerialne ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, które zgodnie z art. 15e ustawy CIT mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Uproszczona APA

Uproszczona APA miała być rozwiązaniem wszystkich bolączek związanych z procesem pozyskiwania decyzji o zawarciu porozumienia cenowego w ramach standardowej procedury. Szczególnie istotne zmiany, jakie niosły za sobą przepisy dotyczące stosowania uproszczonej APA odnosiły się do braku konieczności przeprowadzania zaawansowanych analiz rynkowych i przeprowadzania tzw. benefit testów dla usług niematerialnych (tj. analiz potwierdzających ekonomiczne uzasadnienie zakupu usług) – według wstępnych zapisów projektu ustawy powyższe elementy wniosku miały zostać zastąpione analizą ogólnych wytycznych dotyczących tzw. usług o niskiej wartości dodanej, jak również oświadczeniami podatnika, że nabywane usługi mają uzasadnienie biznesowe. Uproszczony sposób składania wniosku miał w efekcie przyczynić się do istotnego zmniejszenia kosztów zawarcia porozumienia cenowego, jak również znacząco przyśpieszyć procedowanie nad wydaniem decyzji ze strony Ministerstwa Finansów, które w związku z rosnącą popularnością tego narzędzia ostatnio ma trudności z bieżącą obsługą wniosków.

Z perspektywy podatników szczególne znaczenie miał czynnik czasowy w związku z zapowiadanymi przez Ministerstwo Finansów zmianami w ustawie CIT, zgodnie z którymi podatnicy mieliby prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych również za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym został złożony wniosek o APA (dla przypomnienia, na podstawie obecnie obowiązujących regulacji, taka możliwość istnieje, ale dla roku poprzedzającego rok wydania decyzji o zawarciu porozumienia cenowego). Tym samym możliwość składania wniosków w trybie uproszczonym zniweczyło plany wielu podatników co do zakończenia procedury wnioskowania jeszcze w aktualnym roku kalendarzowym, aby móc zaliczyć wydatki na zakup usług w ramach transakcji wewnątrzgrupowych do kosztów uzyskania przychodów również za rok poprzedni (który był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów wprowadzających limity, o których mowa w art. 15e ustawy CIT).

Szerzej o cenach transferowych tutaj.

O tym, jak duże są oczekiwania rynku w zakresie wdrożenia przepisów o uproszczonej APA niech świadczy chociażby fakt, że Ministerstwo Finansów spodziewa się, że po wprowadzeniu regulacji podatnicy złożą kilkaset wniosków o wydanie decyzji w trybie uproszczonym.

Ostatecznie, o decyzji Ministerstwa Finansów o wyłączeniu przepisów o uproszczonej APA z projektu ustawy przesądziły liczne uwagi, jakie zostały wniesione na etapie konsultacji społecznych i konsultacji prawnych, które rodziły realne ryzyko, że termin wdrożenia Dyrektywy DRM określony przez Radę Unii na 1 lipca 2019 r. zostanie istotnie odroczony.

Niezależnie od wydłużenia prac nad mechanizmem uproszczonej APA należy mieć nadzieję, że wdrożenie odpowiednich regulacji podatkowych umożliwiających składanie wniosków o uproszczone porozumienia cenowe nadal będzie pozostawało w kręgu priorytetów Ministerstwa Finansów. Na ten moment podatnikom pozostaje procedowanie na podstawie przepisów dotyczących standardowej procedury.

Zobacz także

Skomentuj