Zmiany CIT 2018 – koszty pośrednie

Od nowego roku, w przypadku zmiany przepisów Ustawy CIT i PIT, wielu podatników stanie przed dylematem, czy płacić mniejszy CIT lub PIT kosztem gorszego wyniku finansowego, czy też mieć wyższy zysk/EBITDA, ale wcześniej uiścić wyższy podatek. Poza kontrowersyjnymi propozycjami zmian w zakresie limitowania kosztów usług niematerialnych i kosztów finansowania zewnętrznego, to kolejna propozycja, która ma, akurat w tym zakresie, szybko zwiększyć dochody budżetu. Sama konstrukcja nowego przepisu jest zbieżna z obecnym stanowiskiem organów podatkowych w zakresie ujmowania w kosztach podatkowych tzw. kosztów pośrednich. Pytanie jednak, czy obecne stanowisko i nowa konstrukcja jest słuszna i sprawiedliwa.

Dzień poniesienia kosztu

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, za dzień poniesienia kosztu (z pewnymi wyjątkami) uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Organy podatkowe, przy powyższym brzmieniu przepisu, uważały, że aby dany koszt pośredni można uznać za koszt podatkowy, musi on być ujęty jako koszt dla celów bilansowych. Moim zdaniem, a także zdaniem wielu ekspertów i sądów administracyjnych, taka interpretacja przepisów nie jest właściwa i wykracza poza ramy dopuszczalnej wykładni prawa. Stąd właściwym jest uznanie, że obecnie za dzień poniesienia kosztu pośredniego należy uznać dzień na jaki dany wydatek ujęto w księgach rachunkowych na jakimkolwiek koncie księgowym. W tym przypadku, jeżeli spełnione zostały przesłanki ogólne, do uznania wydatku za koszt podatkowy, wówczas po ujęciu wydatku w ewidencji księgowej może on stanowić koszt uzyskania przychodu, niezależnie od zasad ujmowania w kosztach bilansowych. Spory w tym zakresie najczęściej dotyczyły kosztów rozliczanych w czasie dla celów bilansowych (czy to poprzez rozliczenia międzyokresowe, czy poprzez amortyzację), co do których nie było przesłanek do ich rozliczenia w czasie dla celów podatkowych. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Koszty pośrednie – 2018 rok

Zapewne, aby zakończyć wszelkie dyskusje, w projekcie zmian Ustawy CIT i PIT, które to zmiany mają obowiązywać od 2018 roku, projektodawcy zmienili brzmienie przepisu, definiującego dzień poniesienia kosztu. Zgodnie z nowym brzmieniem, za dzień poniesienia kosztu (z tymi samymi wyjątkami jak obecnie), uważa się dzień, na który zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), dany koszt obciąża wynik finansowy tej jednostki, w tym poprzez dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne. Ta istotna zmiana podejścia do rozliczeń podatkowych kosztów pośrednich, jest zaskakująca i moim zdaniem niesprawiedliwa. Jej skutków w równym stopniu nie odczują bowiem wszyscy podatnicy.

Leasing operacyjny bez korzyści podatkowych

Najbardziej zmiany odczują te podmioty, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu. Muszą one w pełni implementować do swojej polityki rachunkowości zasady zawarte w przepisach prawa bilansowego (w tym MSR/MMSF jeżeli podmiot zobowiązany jest stosować międzynarodowe standardy), a na odstępstwa nie pozwolą audytorzy (pomijając aspekt istotności). Oznacza to m. in. że od nowego roku podmioty podlegające badaniu, które używają składniki majątku na podstawie umowy leasingu operacyjnego, które dla celów bilansowych muszą być ujęte jak leasing finansowy, nie będą mogły ujmować w kosztach podatkowych całości rat leasingowych za dany rok (w tym opłaty wstępnej), jeżeli ich wartość będzie większa niż ujęta w kosztach bilansowych wartość odpisów amortyzacyjnych i część odsetkowa raty czynszu leasingowego. Podmioty, które nie podlegają badaniu będą w tym przypadku w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ nie muszą one stosować ww. zasad w zakresie leasingu operacyjnego, a więc co do zasady w krótszym okresie a w pierwszym roku w większej wartości, rozliczą w kosztach raty leasingowe.

W kontekście powyższych przepisów nie będzie już korzystnym, z punktu widzenia podatkowego, aktywowanie wydatków dla celów bilansowych. Ale zmiana podejścia w tym zakresie, o ile będzie dopuszczalna przez prawo bilansowe, wpłynie niekorzystnie na bieżące wyniki, ponieważ szybsze ujęcie wydatków w kosztach spowoduje zmniejszenie wyniku i poziomu EBITDA, co nie jest bez znaczenia w przypadku podmiotów, korzystających z finansowania zewnętrznego lub mających zamiar się sprzedać. Firmy staną więc przed dylematem w zakresie rozliczeń kosztów pośrednich. Co więcej, niektóre poniesione wydatki, mogą przynieść korzyści podatkowe w dalekiej przyszłości. Dotyczy to np. alokowania w wartości nabycia udziałów, czy akcji kosztów usług doradczych (pomijając, czy z punktu widzenia bilansowego jest to właściwe). Takich przykładów jak powyższe jest więcej. Problemem też zapewne będzie zmiana kwalifikacji umów leasingu po kilku latach, która wpłynie na koszty ujmowane w latach wcześniejszych, powodując być może konieczność korekt rozliczeń CIT za lata wcześniejsze.

Abstrahując od celu i słuszności wprowadzenia tej zmiany, nie jestem zwolennikiem wprowadzania norm prawnych, które nie są jednakowe dla wszystkich podatników i pozostawiają jednak możliwość „manipulacji”. Ponadto na razie bez odpowiedzi zostaje pytanie, co, jeżeli podatnik ujmie wydatek niezgodnie z polityką rachunkowości w kosztach? Czy organy podatkowe będą w tym przypadku kwestionowały takie rozliczenie? Mam tylko nadzieję, że audytorzy nie będą poddawali się presji klientów.

Zobacz także

2 komentarze

Skomentuj