Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 78 państwami do zmiany

Close up of businessman hand Stopping Falling wooden Dominoes effect from continuous toppled or risk, strategy and successful intervention concept for business

Dla ustawodawcy wakacje, na pierwszy rzut oka, to okres bezczynności i odpoczynku. Brak nowych projektów aktów prawnych, druków z komisji z oceną proponowanych regulacji, pusta sala plenarna i nieruchoma laska marszałkowska. Biorąc jednak pod uwagę, co wpłynęło do Sejmu 18 lipca i 6 dni później zostało skierowane do prac w komisji, trudno nie dojść do wniosku, że przed samym urlopem ustawodawca „rzucił gorącego ziemniaka” niczym stereotypowy pracownik korporacji przed wyjazdem na wakacje. Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., implementuje bowiem porozumienie, które zmieni zasady gry na polu unikania podwójnego opodatkowania.

Jak istotne będą nadchodzące zmiany? Liczby mówią same za siebie. Polska przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym aż 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zostanie zmienionych z użyciem nowych regulacji, a tylko 11 pozostanie nietkniętych. Pozostając w klimacie wakacyjnym można zobrazować skalę zjawiska na przykładzie krajów stanowiących popularne cele wakacyjnych wojaży, tj. basenu Morza Śródziemnego. Zmienić się mają umowy z Albanią, Chorwacją, Cyprem, Egiptem, Francją, Grecją, Hiszpanią, Maltą, Portugalią (może bardziej Atlantyk niż Morze Śródziemne, mniejsza już o to), Słowenią, Syrią, Turcją i Włochami. Rewolucja ominie za to umowy z Algierią i Czarnogórą.

Z istotnych partnerów gospodarczych Polska nie planuje obejmować MLI (Multilateral Instrument; oficjalna nazwa implementowanego mechanizmu) wyłącznie umów z USA i Niemcami. Więcej przykładów nie będę przytaczał; szkoda miejsca, tym bardziej, że ustawodawca zaoszczędził nam wysiłku. W uzasadnieniu do projektu ustawy wymieniono wszystkie kraje, umowy z którymi mają się zmienić i w jakim zakresie. Już niedługo będzie to bardzo popularna lektura.

Płać przede wszystkim w kraju siedziby

Sama ustawa nie mówi wiele o tym, z jakimi zmianami mają się liczyć podatnicy. Właściwie nie mówi nic; składa się z dwóch artykułów, z których pierwszy zezwala na ratyfikację porozumienia, a drugi stanowi, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obszerniejsza jest za to sama konwencja oraz uzasadnienie do projektu, które liczy sobie 62 strony. To w nim można znaleźć istotne informacje na temat nowego oręża fiskusa, czy raczej fiskusów wszystkich państw sygnatariuszy.

Co z nich wynika? Otóż MLI przewiduje minimalny zakres wdrożenia określonych przepisów, w stosunku do których przewidziano obowiązek ich stosowania. W pozostałym zakresie decydują państwa-strony konwencji. Pozostawia to duże pole manewru, a w uzasadnieniu do ustawy wyjaśniono, jak manewrować będzie Polska. Na dzień jego sporządzania (wszystko może ulec zmianie, co znajduje potwierdzenie w Konwencji MLI) zmieniane umowy mają uwzględniać:

  • Art. 3, stanowiący, że dochód uzyskany za pośrednictwem podmiotu transparentnego podatkowo zgodnie z prawem którejkolwiek z umawiających się jurysdykcji będzie uważany za dochód osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium danego państwa tylko w zakresie, w jakim jest traktowany jako dochód osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na jego terytorium.
  • Art. 4, zgodnie z którym jeżeli podmiot inny niż osoba fizyczna ma siedzibę na terytorium więcej niż jednego państwa, organy podatkowe tych państw określą na terytorium którego z nich podatnik będzie uważany za mającego siedzibę dla celów podatkowych.
  • Art.. 5, na podstawie którego Polska jako metodę unikania podwójnego opodatkowania we wszystkich umowach zamierza zastosować metodę zaliczenia proporcjonalnego. Polega ona na tym, że od podatku obliczonego w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, odlicza się podatek zapłacony w państwie źródła (osiągnięcia dochodu), przy czym wysokość odliczenia podatku zapłaconego za granicą w państwie rezydencji podatnika jest ograniczona do tej części podatku, która odpowiada dochodowi, który może być opodatkowany w państwie źródła (tj. za granicą). To kluczowa różnica nie tylko dla międzynarodowych korporacji, ale nawet dla przeciętnego Kowalskiego pracującego za granicą. Dotychczas, w oparciu o metodę wyłączenia, mógł on tego dochodu nie wykazywać w polskiej deklaracji rocznej, o ile nie uzyskiwał innych dochodów opodatkowanych według skali. Jeżeli obejmie go ta zmiana, składając polski PIT będzie już musiał podzielić się z fiskusem wiedzą o zagranicznym wynagrodzeniu.
  • Art. 11, zwany „klauzulą ochronną”, mający na celu zabezpieczenie prawa danej umawiającej się jurysdykcji do opodatkowania jej własnych rezydentów podatkowych.

Zrezygnowano natomiast z wprowadzania do wszystkich umów art. 10 i związanych z nim art. 12-15 MLI, czyli przepisów przeciwdziałających unikaniu powstania w danym państwie zakładu. Liczni podatnicy tym zainteresowani mogą na razie odetchnąć, ale nie oznacza to, że będzie tak już zawsze – w uzasadnieniu wskazano wprost, że „powyższe nie wyłącza możliwości późniejszego przystąpienia do MLI w zakresie przedmiotowego przepisu”.

Zmiany bliżej niż nam się wydaje

Patrząc na całokształt uregulowań, które Polska zamierza wprowadzić do swoich porozumień o unikaniu podwójnego opodatkowania, trudno się oprzeć wrażeniu, że tworzą one pola do kolejnych, nowych sporów z organami podatkowymi. Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę np. w przedmiocie podatku u źródła można domniemywać, że polski fiskus będzie się często doszukiwał osiągnięcia dochodu na terytorium Polski, co dla podmiotów posiadających siedzibę w innym państwie i co do zasady tam opodatkowanych, a także wypłacających takim podmiotom należności opodatkowane „u źródła”, może być problemem. Sytuacji konfliktowych może być więcej.

Ostateczny kształt zmian w umowach może się jeszcze zmienić. Projekt ustawy jest na etapie I czytania w Sejmie, a nawet po jego uchwaleniu ratyfikacja MLI nie będzie rodzić sama w sobie doniosłych skutków. Objęcie danej umowy MLI wymaga dokonania notyfikacji przez oba państwa będące stroną danej umowy. Jak jednak wskazano w komunikacie Ministerstwa Finansów ogłoszonym po podpisaniu porozumienia, wejście w życie pierwszych zmian do umów podatkowych zakładane jest na początek 2018 r. Pozostało więc mało czasu by sprawdzić, w jakim zakresie zmienią się interesujące nas umowy.

Łukasz Kempa

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

Karol prawi - odc. 6

Zobacz także

2 komentarze

  • Polska zawsze znajdowała się wśród inicjatorów międzynarodowego porozumienia przeciwko podwójnemu opodatkowaniu. Ponoć wprowadzany mechanizm ma promować uczciwą konkurencję między firmami poprzez eliminowanie możliwości międzynarodowej optymalizacji podatkowej oraz ograniczeniu nieuczciwego opodatkowania na szczeblu międzynarodowym. Ciekawe, czy uda nam się to osiągnąć. Pozdrawiam!

  • ~Grzegorz 30 sierpnia 2017   Odpowiedz →

    Niedługo się przekonamy czy będzie to prawdziwa rewolucja czy tylko kosmetyka. Od pierwszego czytania jeszcze jest dość długa droga (a czasu mało) więc planowane regulacje mogą się zmienić. Czas pokaże.

Skomentuj