Nikt nie chce dobrowolnie dzielić się kasą z budżetem

equity investment

W dniu 27 lipca br. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów uchwalił, iż komornik sądowy nie może podwyższać opłaty egzekucyjnej, pobieranej zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji o podatek VAT. Oznacza to, że opłata egzekucyjna jest kwotą brutto, zatem podatek należy obliczyć metodą „w stu” a nie powiększać o podatek określonej opłaty egzekucyjnej.

Pierwsza porażka

Od 1 października 2015 r. do  wszystkich  czynności wykonywanych przez komorników mają zastosowanie ogólne zasady rozliczania podatku VAT. Opodatkowaniu zatem podlega należne  komornikowi,  za  podejmowane  przez  niego  czynności, wynagrodzenie (również od zaliczek). Takim wynagrodzeniem jest m.in. opłata egzekucyjna. Oznacza to, że komornicy z tytułu prowadzonych czynności są traktowani jak podmiot prowadzący działalność gospodarczą, tym samym są obowiązani do wypełniania nałożonych na podatników obowiązków w zakresie: rejestracji, prowadzenia ewidencji, odpowiedniego dokumentowania świadczonych usług, składania deklaracji podatkowych oraz odprowadzania podatku VAT do właściwego organu podatkowego. Powyższa data jest graniczną, bowiem do tego czasu komornicy sądowi nie rozliczali się z podatku VAT od wykonywanych czynności egzekucyjnych – zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 30 lipca 2004 r. nr PP10-812-802/04/MR/1556PP komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT.

Druga porażka

Fiskus wyjaśniając zasady opodatkowania komorników wskazał, że kwota otrzymanego przez komornika wynagrodzenia za wyświadczone usługi zawiera już podatek należny. Aby zatem ustalić podstawę opodatkowania należy odjąć od otrzymanej należnej komornikowi kwoty wartość podatku należnego, obliczonego metodą „w stu”. Komornicy nie zgadzali się z takim podejściem i uważali, że wykonując swoje czynności egzekucyjne mają status funkcjonariusza publicznego, co oznacza, że otrzymane wynagrodzenie nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem VAT. Doprowadziło to do sporu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który uchwałą 7 sędziów z dnia 6 marca 2017 r. sygn. akt FPS 8/16, stwierdził, że określenie statusu komornika sądowego jako organu władzy publicznej formułowane jest wyłącznie w kontekście odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za niezgodne z prawem działania organów władzy publicznej. Skoro komornik wykonuje swoją działalność w formie samodzielnej działalności gospodarczej, wykonywanej w ramach wolnego zawodu, to podlega opodatkowaniu, jak działalność innych usługodawców.

Przyjęcie, iż komornik sądowy nie jest funkcjonariuszem publicznym spowodowało, iż komornicy są zobowiązani do rozliczania podatku należnego z tytułu swojej działalności, a więc w przypadku pobrania opłaty egzekucyjnej od dłużnika lub wierzyciela są obowiązani naliczyć podatek VAT. I tu pojawił się problem, który był przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów (sygn. akt III CZP 97/17). W rozpatrywanej sprawie komornik pobraną od dłużnika opłatę powiększył o podatek VAT, natomiast dłużnik stał na stanowisku, iż takie działanie jest niezgodne z prawem. Rację przyznano dłużnikowi. Sędziowie wskazali, że dla dłużnika opłata egzekucyjna jest opłatą o charakterze daniny publicznej, którą dłużnik ponosi w związku z prowadzoną egzekucją i nie ma podstaw do doliczania kolejnej daniny jaką jest podatek VAT. Zatem komornik sądowy musi podzielić się otrzymanym wynagrodzeniem z budżetem, bowiem podatek obliczy metodą „w stu” a nie „do sta”.

Przykład: opłata egzekucyjna wynosi 1000 zł – przy metodzie „w stu” u komornika pozostanie kwota 813 zł, bowiem 187 zł to VAT należny, podlegający rozliczeniu z budżetem (1000:123×100); przy metodzie „do sta” u komornika pozostanie 1000 zł, bowiem podatek VAT podlegający rozliczeniu z budżetem oblicza od tej kwoty (1000×23%=230).  

Uzupełniająco w tym temacie można przeczytać tutaj.

Podatek „w stu” od odszkodowania

Warto przy okazji przypomnieć, iż podobny w skutkach dylemat mają podatnicy, którzy otrzymują odszkodowanie za wywłaszczenie. Zgodnie z Ustawą VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. Zatem oddając grunt w zamian za odszkodowanie, kwota którą wypłaca Skarb Państwa (lub podmiot działający w jego imieniu) jest kwotą brutto. Wskazuje na to orzecznictwo, w tym wyrok NSA z 23.03.2016 r. sygn. akt I OSK 3246/15, w którym stwierdzono, że z przepisów nie wynika aby do kwoty odszkodowania doliczać podatki; odszkodowanie ustalane jest w wartości rynkowej, zatem nie ma podstaw do żądania, aby zwiększyć kwotę odszkodowania o daninę.

Podatnicy otrzymujący odszkodowanie są więc niezadowoleni z takiego poglądu, bowiem często wysokość odszkodowania wynika z operatów szacunkowych, a te nie uwzględniają w ogóle zasad opodatkowania podatkiem VAT gruntów lub gruntów zabudowanych. Wprawdzie co do zasady dostawa budynków i budowli podlega zwolnieniu od podatku, a skoro tak to i grunt, na którym są one posadowione również podlega zwolnieniu, zatem otrzymane odszkodowanie nie jest obciążone daniną w postaci podatku VAT. Niemniej Ustawa VAT wskazuje na sytuacje, w których podatek wystąpi, np. nie upłynął okres 2 lat od czasu wybudowania lub miały miejsce ulepszenia. Podatek może też wystąpić w przypadku, gdy wywłaszczenie dotyczy gruntu niezabudowanego. Definitywnie więc w niektórych przypadkach u podatnika może pozostać kwota pomniejszona o podatek VAT, bowiem w trakcie procesu odszkodowawczego w ogóle nie zastanawiano się czy podatek wystąpi.

Jak widać przepisy Ustawy VAT obowiązującej od maja 2004 r. nie są przejrzyste, a definicja podatnika na pewno jest szersza od definicji zawartej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Również definicja dostawy nie jest tożsama z potocznie rozumianą sprzedażą. Wprawdzie trwają prace ustawodawcze dotyczące systemu finansowania egzekucji sądowej, niemniej nie oznacza to, że komornicy na pewno uwolnią się od problemu. Dłużnicy, w związku z uchwałą 7 sędziów SN, mogą bowiem domagać się korekt poniesionych opłat.

 Dorota Borkowska-Chojnacka

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

Karol prawi - odc. 6

Zobacz także

2 komentarze

  • Przepisy ustawy VAT nie są przejrzyste, ale dobrze, że powoli zaczynają się nad tym prace. Ułatwi to prawidłowe stosowanie się do prawa na pewno nie jednej osobie. Pozdrawiam.

  • ~Grzegorz 30 sierpnia 2017   Odpowiedz →

    Niestety nie wierzę w to, aby przepisy dotyczące podatku VAT kiedykolwiek stały się w pełni przejrzyste. Jest to dość skomplikowana materia, a żadna ustawa nigdy nie będzie mogła przewidzieć wszystkich sytuacji i opisać ich wprost – choćby miała tysiące stron. Mam jednak nadzieję, że ustawodawca choć trochę ułatwi podatnikom stosowanie się do przepisów, poprzez ich jasne precyzowanie. Czy to się uda?? Czas pokarze.

Skomentuj