Kontrole JPK – Fiskus kwestionuje prawo do odliczenia podatku VAT

Paragraph Symbol in Labyrinth - Konzept Anwalt, Gericht, Steuersystem oder Finanzamt

Ministerstwo Finansów już na dobre ruszyło z weryfikacją plików JPK_VAT. Po przeprowadzeniu analizy pozycji w plikach, organy podatkowe coraz częściej odmawiają prawa podatnikom do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony z rejestru.

Problem jest o tyle poważny, że od 1 stycznia 2017 r., czyli od dnia wejścia w życie zaostrzonych przepisów o podatku VAT, wykreślono z rejestru czynnych podatników VAT ponad 55 tys. podmiotów. Co więcej, organy podatkowe nie są obowiązane do informowania podatników o wykreśleniu ich z rejestru. Z kolei podatnicy przesyłający pliki JPK_VAT muszą liczyć się z zakwestionowaniem podatku naliczonego a nawet ewentualnym postępowaniem kontrolnym, gdy któraś z faktur zostanie wystawiona przez podmiot wykreślony. Coraz częściej podatnicy otrzymują od naczelników urzędów skarbowych pisma w tym zakresie. Organy podatkowe wskazują w nich, że podatnicy w celu zachowania należytej staranności, w przypadku korzystania z prawa od odliczenia podatku VAT, powinni na bieżąco sprawdzać status kontrahentów. MF zasugerowało, że możliwe jest weryfikowanie podatników przy pomocy Portalu Podatkowego. Co to oznacza dla podatników? Konieczność sprawdzania każdego kontrahenta „ręcznie” poprzez wpisywanie każdego numeru do bazy albo wdrożenie systemu, który pozwoli na automatyczną weryfikację.

Więcej na temat elektronicznej weryfikacji JPK_VAT tutaj.

Konieczna korekta JPK_VAT

W przesłanych pismach organy podatkowe nie tylko kwestionują prawo do odliczenia podatku VAT, ale także wskazują na konieczność dokonania korekty deklaracji. Złożenie korekty jest równoznaczne z obowiązkiem złożenia korekty pliku JPK_VAT za ten okres. Ponadto podatnicy zostali zobowiązani do udzielenia wyjaśnień co do określonych przez organ pozycji zamieszczonych w pliku.

Korzystne interpretacje i wyroki sądów administracyjnych

Co ciekawe, stanowisko MF zaprezentowane w przesłanych pismach stoi w sprzeczności z poglądem wyrażonym w interpretacjach indywidualnych oraz w wyrokach sądów administracyjnych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 3 listopada 2015 r., (sygn. ITPP1/4512-819/15/MN) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że sam brak rejestracji kontrahenta nie stanowi przeszkody dla realizacji prawa do odliczenia podatku VAT zapłaconego z tytułu nabycia towarów, jeżeli:

– faktury otrzymane przez nabywcę dokumentują czynności faktycznie dokonane,

– czynności udokumentowane fakturami są opodatkowane podatkiem VAT (tj. nie stanowią czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu),

– faktury zawierają wszystkie dane niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która ją wystawiła oraz rodzaju wykonanych usług,

– nie wystąpiły okoliczności, w związku z którymi nabywca mógł podejrzewać, że transakcja stanowi nadużycie podatkowe w celu uzyskania korzyści majątkowej,

– działania podejmowane przez nabywcę nie miały na celu obejścia przepisów prawa,

– nabywca nie wiedział i nie mógł wiedzieć o tym, że dana transakcja miała na celu obejście przepisów prawa,

– podatnik nabyte towary wykorzystywał do czynności opodatkowanych.

Podobne stanowisko zajmują sądy administracyjne, np. WSA w Lublinie z dnia 8 stycznia 2016 r., sygn. I SA/Lu 775/15.

TSUE po stronie podatnika

W sprawie odnoszącej się do polskich przepisów prawa podatkowego – wyrok z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie C-438/09 Bogusław Dankowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi – TSUE wskazał, iż podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego z tytułu nabycia usług wykonanych przez innego podatnika niezarejestrowanego, jako podatnik podatku od wartości dodanej, w sytuacji gdy odnośne faktury zawierają wszystkie informacje wymagane przez wskazany art. 22 ust. 3 lit. b) Szóstej Dyrektywy, a w szczególności zawierają informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która wystawiła te faktury, oraz rodzaju wykonanych usług. Ponadto TSUE wskazał, iż prawo do odliczenia podatku przewidziane w art. 17 ust. 2 Szóstej Dyrektywy stanowi integralną część systemu podatku VAT i co do zasady nie może być ograniczane.

Warto również zwrócić uwagę na niedawno wydaną opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-101/16 w kwestii odmowy prawa do odliczenia podatku VAT. Sprawa dotyczyła interpretacji przepisów rumuńskich, które wprost wyłączają prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podmiot, który nie figuruje w rejestrze VAT. Zdaniem Rzecznika taki przepis jest niezgodny z Dyrektywą VAT. Odmowa prawa do odliczenia może być stosowana tylko w wyjątkowych okolicznościach. Takim wyjątkiem nie jest wykreślenie kontrahenta z rejestru.

W związku z tym, że fiskus ignoruje korzystną dla podatników linię interpretacyjną organów podatkowych oraz linię orzeczniczą sądów administracyjnych, rozsądnym rozwiązaniem wydaje się wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację w tym zakresie. Interpretacja dawałaby podatnikowi ochronę przed podważeniem przez organ prawidłowości odliczenia VAT, a przez to większy komfort prowadzenia biznesu, zwalniając z codziennego zastanawiania się, co będzie jeśli  któryś z kontrahentów został wykreślony z rejestru VAT.

Sylwia Moniuszko

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

Karol prawi - odc. 6

Zobacz także

2 komentarze

  • ~Paweł 26 czerwca 2017   Odpowiedz →

    Automatyczna weryfikacja statusu podatników – sprawdzpodatnika.pl – zapraszamy – można weryfikować nawet kilka tysięcy kontrahentów jednocześnie – zaoszczędź czas.

  • Już od przyszłego roku podatnicy przekażą swoje ewidencje w postaci JPK. Co więcej, od 2019 r. planowana jest całkowita likwidacja deklaracji VAT- myślę, że to duże ułatwienie dla przedsiębiorców. JPK zawiera przede wszystkim o wiele więcej informacji niż deklaracja VAT i składana będzie elektronicznie, co pozwoli odejść w końcu od papierowych deklaracji. Pozdrawiam!

Skomentuj