Pełne odliczanie VAT od eksploatacji samochodów osobowych fikcją

The dashboard of the car with reflection

Nie raz podnoszono, że podatnicy szukają sprawiedliwości w sądach administracyjnych, bowiem fiskus przekracza granice przy interpretacji przepisów. Oczywistym też jest, że za niejednoznaczne przepisy konsekwencje ponosi podatnik. Przykładem niefajnych przepisów (w mojej ocenie) są regulacje dotyczące prawa do odliczenia 100% podatku VAT w związku z eksploatacją samochodów osobowych do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z Ustawą VAT – w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r. – w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnik ma do prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego związanego z nabyciem tego pojazdu, jak i jego eksploatacją. Ograniczenie to nie dotyczy m.in. sytuacji, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. Dla „ułatwienia”, co ustawodawca ma na myśli, iż samochody wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika wskazano, że przesłanka ta spełniona jest, jeżeli: 

1)  sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2)  konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Choć ustawodawca nie określił jednoznacznie w jaki sposób podatnik ma zapewnić w swoim przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych przez pracowników firmowych samochodów, niemniej wskazał na określone przez podatnika zasady używania samochodów, potwierdzone dodatkowo ewidencją. Zatem, jak wskazał WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 26 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Po 954/16, „przykładowo może tego dokonać za pomocą wprowadzonych regulaminów, umów, zarządzeń wraz z podjęciem dodatkowych działań zabezpieczających ich wykonanie. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów.

Przy czym istotną kwestią staje się również zdefiniowanie, co to jest działalność gospodarcza podatnika. Bowiem organy podatkowe nie kwestionują, że działalnością gospodarczą jest oddanie w odpłatny najem na podstawie odpowiedniej umowy (interpretacja z 8.01.2015 r. nr IBPP2/443-997/14/WN, z 23.02.2016 r. nr ILPP2/4512-1-834/15-4/JK, z 29.04.2016 r. nr ITPP2/4512-128/16/AJ), jednakże stoją na stanowisku, że taki najem na rzecz pracownika nie wyklucza wykorzystania samochodu do celów prywatnych przez pracownika. Skoro samochód będzie używany przez pracownika na podstawie umowy najmu, to podatnik i tak nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania użycia samochodu w celu prywatnym także w czasie, kiedy winien być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Z takim podejściem nie zgodził się WSA w Poznaniu. W cyt. wyżej wyroku stwierdził: „Z art. 86a ust. 4 ustawy o VAT wynika wprost, że jednym z warunków dokonywania pełnych odliczeń podatku od towarów i usług jest, aby sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, określony w ustalanych przez niego zasadach, wykluczał użycie tych samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.(…) W stanie faktycznym przedstawionym przez skarżącą we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego wymóg ten został spełniony. Podjęte przez skarżącą działania spowodują, iż samochody osobowe stanowiące jej własność będą wykorzystywane przez pracowników do celów służbowych lub na cele prywatne pracowników, w związku z którymi podpisana zostanie osobna umowa cywilnoprawna mieszczącą się w zakresie prowadzonej przez skarżącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym nieprawidłowe jest stanowisko organu, iż istnieje ryzyko wykorzystania samochodów stanowiących własność skarżącej na cele prywatne pracowników. Właśnie w celu umożliwienia pracownikom wykorzystywania samochodów w taki sposób podpisana zostanie z nimi osobna umowa cywilnoprawna. W ten sposób, jeżeli któryś z samochodów skarżącej będzie wykorzystywany na cele prywatne pracowników, to wykorzystanie to będzie jednocześnie związane z prowadzoną przez skarżącą działalnością gospodarczą.”

Wydawać więc by się mogło, że rozstrzygnięcie jest jak najbardziej uzasadnione, skoro pracownik – poza wykorzystaniem auta do celów stricte służbowych, w odniesieniu do których użytek jest sformalizowany poprzez przyjęte procedury, a więc prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu – będzie korzystać z auta odpłatnie, w ramach umowy najmu (z określonymi warunkami, zasadami i opłatami).

Organy uprawnione do wydawania interpretacji (obecnie jest to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) nie podawały jakie jeszcze konkretne i inne, niż te wskazywane we wnioskach o interpretacje środki zabezpieczające i procedury powinny być podjęte przez podatnika. Niewątpliwie nie sposób kazuistycznie przewidzieć wszystkich możliwych zdarzeń, gdy mamy do czynienia z tzw. „czynnikiem ludzkim”; nie da się tej okoliczności całkowicie wyeliminować, ale stworzenie mechanizmów i wprowadzenie takich zasad używania pojazdów, które dadzą maksymalną gwarancję wykorzystania ich wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika jest przesłanką pozytywną dla 100% odliczenia VAT. Takie podejście, oprócz ww. WSA w Poznaniu prezentował jeszcze WSA w Łodzi w wyroku z 25.05.2015 r. sygn. akt I SA/Łd 435/15, czy WSA w Warszawie w wyroku z 22.09.2016 r. sygn. akt  III SA/Wa 2346/15).

Niestety odmiennego zdania był NSA, rozpatrujący skargę Ministra Finansów od cyt. wyżej wyroku WSA w Łodzi (wyrok z 11.04.2017 r. sygn. akt I FSK 1721/15). Nie do końca sędziów przekonało, że odpłatność za używanie samochodu przez pracowników do celów prywatnych stanowi wystarczającą przesłankę dla pełnego odliczenia podatku związanego z eksploatacją firmowych samochodów, gdy w firmie prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdów oraz monitorowane jest zużycie paliwa. Dodatkowym argumentem być może było to, że w rozstrzyganej sprawie podatnik nie miał wynajmu aut w zakresie swojej działalności (?).

Zatem jak widać, pobieranie wynagrodzenia od pracownika za to, że będzie używał samochód do celów innych niż służbowe, na podstawie umowy najmu, która to czynność niewątpliwie wpisuje się w zakres zdefiniowanej w Ustawie VAT działalności gospodarczej, jest bez znaczenia. Czy rozstrzygniecie z 4 kwietnia zostanie zaaprobowane przez inne składy orzekające trudno przewidzieć. Z praktyki znam orzeczenia wydawane przez sędziów tego samego WSA w takim samym stanie faktycznym a jednakowoż rozstrzygnięcia odmienne i tak samo wygląda ocena tych stanowisk przez NSA.

Na pewno stają się cennymi te orzeczenia, w których wskazuje się, dlaczego przyjęto taką lub inną koncepcję rozstrzygnięcia i dlaczego nie uwzględniono proponowanej przez jedną ze stron. Wartościowym jest też wyrok, który krytykuje przepis odbiegający od standardów legislacyjnych, jeśli faktycznie tak jest. Natomiast trudno zrozumieć dlaczego w niektórych sytuacjach takie aspekty są pomijane – rozstrzygnięcia jakby zapadają w oderwaniu od rzeczywistości. Po co wprowadzać do porządku prawnego przepis, którego elementy są tak ogólne, że sam ustawodawca nie bardzo wie, jak go interpretować. W przypadku używania samochodów firmowych można stwierdzić, iż zawsze istnieje potencjalna możliwość użytku pojazdu do celów prywatnych, nawet jeśli ewidencjonowany jest przebieg pojazdu  – w drodze do urzędu skarbowego można zatrzymać się przy markecie i kupić bułki.

Ustawodawca, jak wiemy, chciał utrzymać dotychczasowe ograniczenia w odliczaniu podatku VAT związanego z używaniem samochodów w działalności gospodarczej, niemniej regulacje unijne na to nie pozwalały. Zatem skonstruowano przepis, który w swej istocie daje prawo do pełnego odliczenia podatku, ale jednak go nie daje, bowiem w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej powyższe regulacje już przestrzegano przed takim odliczeniem: „Podatnik, wykorzystując pojazdy w działalności gospodarczej, podejmuje decyzję gospodarczą, czy chce skorzystać z uproszczenia w odliczaniu podatku VAT od wszystkich wydatków związanych z tymi pojazdami (50% odliczenia bez konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu) czy też, chcąc korzystać z pełnego prawa do odliczania, decyduje się na prowadzenie szczegółowej ewidencji, ze świadomością potencjalnej utraty prawa do odliczenia pełnego w sytuacji wystąpienia nawet sporadycznego użytku prywatnego.” Ostatecznie może się okazać, że nieważny będzie realny stan, lecz podejrzenia organu podatkowego.

Dorota Borkowska-Chojnacka

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

Karol prawi - odc. 6

Zobacz także

5 komentarzy

 • ~Pan Bartek 19 lipca 2017   Odpowiedz →

  Nie wyobrażam sobie, jak byłoby można skontrolować kogoś, kto ma auto służbowe, czy nie wykorzystuje go do celów prywatnych. Posiadam auto na firmę, odliczam VAT i tak sobie myślę, jakby wyglądała „kontrola” skarbowa. Może w samochodach firmowych trzeba by było instalować kamerkę i sprawdzać właśnie przebieg. Moim zdaniem nie warto tworzyć coraz bardziej skomplikowanego prawa tylko zacząć od początku i uprościć (np. znosząc w ogóle VAT na samochody firmowe ;))

  • ~Grzegorz 3 sierpnia 2017   Odpowiedz →

   Zrezygnowanie z opodatkowania samochodów firmowych podatkiem VAT brzmi trochę jak science fiction. Chociaż czasami to co niedawna było sci-fi teraz jest realne.

 • ~Grzegorz 3 sierpnia 2017   Odpowiedz →

  W przypadku niektórych form działalności gospodarczej, wydatki na samochody osobowe stanowią dużą część wszystkich kosztów. Utrudnianie skorzystania z prawa do pełnego odliczenia VAT jest wręcz irracjonalne, szczególnie w sytuacji gdy uczciwy podatnik zrobił wszystko co było w jego mocy aby prawidłowo rozliczyć podatek. Niestety często tak jest, że co Sąd to inny wyrok, mimo że stan faktyczny jest niemal identyczny, a różnice wydają się być co najmniej nieistotne.

 • ~Zwrot podatku z Niemiec 9 sierpnia 2017   Odpowiedz →

  Zgadzam się z przedrozmówcą- w dzisiejszych czasach samochody osobowe to główny środek lokomocji- zarówno prywatnie jak i służbowo. Wiele firm korzysta z możliwości obniżenia kosztów w swoim przedsiębiorstwie. Trudności w zdobyciu prawa do odliczenia VAT przełożą się na wyższe ceny świadczonych usług i wytwarzanych produktów. Pozdrawiam.

Skomentuj