Prowadzisz jednoosobowe przedsiębiorstwo? – zobacz, co zmieni dla Ciebie Konstytucja Biznesu

Composition with hardcover book on the table

Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach tzw. Konstytucji Biznesu, której trzon – ustawa Prawo Przedsiębiorców – zgodnie z projektem ma obowiązywać już od 1 września 2017 r., mają być sukcesywnie wcielane do polskiego porządku prawnego.  Ustawy odrębne, doprecyzowujące regulacje ustawy Prawo Przedsiębiorców, znajdują się na etapie konsultacji publicznych.

Wprowadzenie wskazanego pakietu uregulowań ma na celu gruntowną reorganizację obowiązujących zasad wykonywania działalności gospodarczej, co znacząco wpłynie na prawa i obowiązki osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Więcej o Konstytucji Biznesu można przeczytać tutaj. 

Jakie zatem zmiany czekają przedsiębiorców?

Uchwalenie zasad współpracy przedsiębiorców z administracją publiczną

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Rozwoju, jednym z nadrzędnych celów wprowadzenia Konstytucji Biznesu ma być zrównanie pozycji stron stosunku „przedsiębiorca – urzędnik”. Ustawa Prawo Przedsiębiorców zlikwidować ma podstawowe bariery napotykane przez przedsiębiorców przy załatwianiu spraw administracyjnych, nakładając na aparat państwa obowiązki określonego postępowania, stanowiące konkretyzację gwarancji konstytucyjnych. Będzie można się na nie powoływać, odwołując się wprost do ustawy.

Wśród nadrzędnych zasad znalazła się ta od lat postulowana przez przedsiębiorców: „Co nie jest zabronione, jest dozwolone”. Zgodnie z nią, przedsiębiorca nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji działań, które nie są wyraźnie zakazane przepisami prawa. Do naprawienia relacji między organami publicznymi a przedsiębiorcami prowadzić ma również zasada „domniemania uczciwości przedsiębiorcy”. Urzędnik nie powinien zatem zakładać, że przedsiębiorca naruszył prawo, a ustalenie, że było inaczej, powinno być podparte wyraźnymi dowodami.  Katalog wskazanych gwarancji jest szeroki, a zgodnie z nim przedsiębiorcy mogą oczekiwać również m.in. rozstrzygania wątpliwości faktycznych na ich korzyść, działań organów proporcjonalnych do założonego celu (np. braku żądania dokumentów, które organ może uzyskać z urzędu), czy postępowania urzędników zgodnie z utrwaloną praktyką rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Działalność nierejestrowa

Nowe przepisy zakładają istnienie tzw. działalności nierejestrowej. Zgodnie z tą regulacją, działalność, z której przychód  nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008, z późn. zm.), nie jest uznawana za działalność gospodarczą.

Oznacza to, że osoba prowadząca drobną działalność, przykładowo sporadycznie udzielająca korepetycji, nie będzie miała obowiązku rejestrowania jej w CEIDG. Ponadto osoba taka będzie zwolniona z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu tej działalności.

Działalność ta wciąż będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. przychody z innych źródeł, jednakże nie będzie obciążona płaceniem podatku VAT.

Ulgi „na start”

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy, przez okres 6 miesięcy nie będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Ma to stanowić zachętę dla osób pragnących zadebiutować na rynku oraz eliminować bariery towarzyszące rozpoczynaniu aktywności biznesowej.

Alternatywnie przedsiębiorca może od razu skorzystać z istniejącego już w polskim prawie ubezpieczeń tzw. ZUS preferencyjnego, tj. ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 24 miesięcy.

Możliwość ustanowienia prokurenta przez osobę fizyczną wpisaną do CEIDG

Konsekwencją wprowadzenia Konstytucji Biznesu będą zmiany w Kodeksie Cywilnym, upoważniające osoby fizyczne do ustanowienia prokurenta, który będzie dokonywał w ich imieniu czynności związanych z prowadzeniem ich przedsiębiorstwa, po uzyskaniu wpisu w CEIDG.

W obecnym stanie prawnym nie jest jednoznaczne, czy prokurenta mogą ustanowić osoby fizyczne. Zgodnie z dominującym poglądem, mogą to zrobić tylko podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. głównie osoby prawne.

Nowa regulacja rozstrzyga te wątpliwości na korzyść osób fizycznych. W CEIDG zostanie w tym celu utworzony rejestr pełnomocnictw, prokury oraz zarządu sukcesyjnego.

Zniesienie zgód i licencji

Ustawa Prawo Przedsiębiorców zakłada ograniczenie form reglamentacji działalności gospodarczej poprzez likwidację zgód i licencji, natomiast nadal funkcjonować będzie koncesja oraz zezwolenie.

Autorzy ustawy starali się uwypuklić różnice pomiędzy poszczególnymi formami. Koncesje na działalność gospodarczą wymagane mają być w dziedzinach szczególnych ze względu na interes publiczny. W przypadku koncesji organ będzie miał możliwość odmowy jej udzielenia, nawet jeśli przedsiębiorca spełni wszystkie wymagane warunki. Będzie musiała być to jednak decyzja uzasadniona. Zezwolenia natomiast będą wydawane w sprawach mniej istotnych z punktu widzenia interesu państwa wszystkim podmiotom, które spełnią ustawowe warunki.

Dodatkowo powstanie instytucja wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej – wpis taki dokonywany będzie jedynie na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, wskazującego, że spełnia on warunki wymagane do wykonywania określonej działalności.

Zawieszenie działalności gospodarczej

W odrębnej ustawie o CEIDG zamieszczono przepisy zmieniające istotnie zasady zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej. Co ważne, zrezygnowano z maksymalnego okresu 24 miesięcy, na który to zawieszenie może nastąpić. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się bezterminowo zawiesić działalność, wznowienie nastąpi na jego odrębny wniosek. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej na czas określony, wznowienie nastąpi automatycznie z upływem tego okresu.

Uproszczenia formalne

Projekty Ministerstwa Rozwoju zakładają liczne uproszczenia, które mają w założeniu ułatwić przedsiębiorcom komunikację z administracją publiczną. Między innymi, w kontaktach z urzędami będą się oni posługiwali jedynie numerem NIP, a numer REGON stopniowo będzie wycofywany z obrotu.

Odformalizowanie komunikacji z aparatem publicznym dokona się również poprzez umożliwienie, za zgodą przedsiębiorcy, załatwiania spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub inne wybrane środki komunikacji. Ministerstwo postuluje również likwidację obowiązku prowadzenia książek kontroli, które obecnie każdy przedsiębiorca obowiązany jest posiadać i okazywać na żądanie organów kontroli.

Założenia Konstytucji Biznesu rzeczywiście przewidują wiele istotnych uproszczeń, mających znaczenie dla osób prowadzących jednoosobowe przedsiębiorstwo. Pozytywnie należy ocenić ułatwienia w wejściu na rynek dla początkujących przedsiębiorców, bardziej przejrzyste zasady reglamentacji gospodarczej oraz liczne odciążenia w kontekście obowiązków administracyjnych.

Co do ambitnego celu wprowadzenia nowej jakości działania administracji publicznej, wprowadzone zasady istotnie dają przedsiębiorcom nowe narzędzia, które być może w przyszłości pozwolą przeciwdziałać niepożądanym działaniom aparatu państwa z punktu widzenia współpracy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Należy jednak zwrócić uwagę, że pełne wprowadzenie w życie owych zmian wymaga nie tylko wyrażenia ich w obowiązujących przepisach, lecz również przebudowy sposobu myślenia oraz podejścia urzędników, którzy nie zawsze traktują przedsiębiorców jak równorzędnych partnerów, których wspierać mają w budowaniu polskiej gospodarki.

Monika Popławska

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy!

Karol prawi - odc. 6

Zobacz także

4 komentarze

 • ~Matti 19 marca 2017   Odpowiedz →

  To co powyżej przeczytałem to jakaś kosmetyka a nie radykalne zmiany … Nie ma dla mnie znaczenia czy posługuję się NIP-em czy REGON-em, to są po prostu „bzdety”. Kontakt z urzędem przez telefon? W tej chwili jest internet i to wystarcza. Zgody i licencje zastąpią pozwoleniami i koncesjami – bez komentarza… Dalej będzie skomplikowana księgowość, ciągłe zmiany przepisów, kasy fiskalne itd. Moim zdaniem nic się nie zmieni.

  • ~adamas 21 marca 2017   Odpowiedz →

   ..wpis normalnego pragmatyka … dziękuję…

 • Szczerze to za dużych zmian ja nie widzę. Prowadzę jednoosobową i wątpię, żebym to odczuł. Bardziej musi się zmienić mentalność urzędników z kultury rodem z peerelu na bardziej proprzedsiębiorczy. Poza tym liczę na większe ulgi dotyczące ZUS i uruchomienie finansowania w ramach PFR. To są namacalne zmiany.

 • ~Krystian 12 kwietnia 2017   Odpowiedz →

  Ja też nie widzę jakiś radykalnych zmian. Nie sądzę, że będą one bardzo odczuwalne.

Skomentuj