Na ile posiadany majątek odzwierciedla wartość mojej spółki?

property housing house market investment price value

Chcąc odpowiedzieć na tytułowe pytanie, należy w pierwszej kolejności zdefiniować pojęcie „majątek”. Pierwszym skojarzeniem są zasoby dóbr materialnych, które przedsiębiorstwo zgromadziło w trakcie swojej dotychczasowej egzystencji. W rzeczywistości pojęcie to jest znacznie szersze.

Majątek – szersze pojęcie

Majątek firmy, co do zasady, stanowią aktywa i pasywa danego podmiotu. Majątek trwały i majątek obrotowy ujęty w zapisie bilansu po stronie aktywów oraz źródła pochodzenia majątku i sposób jego finansowania, czyli kapitał firmy (kapitał własny i kapitał obcy) po stronie pasywów. Aktywa firmy pomniejszone o rezerwy i zobowiązania, stanowiące kapitał obcy, nazywane są majątkiem netto lub kapitałem własnym, który w kontekście majątkowych metod wyceny stanowi wyznacznik wartości przedsiębiorstwa.

Zasadność uznania majątku, jako istotnego elementu, świadczącego o wartości przedsiębiorstwa zależy od kilku czynników:

  • sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (ujemne przepływy pieniężne i brak perspektyw na poprawę – sytuacja wykluczającą wycenę wartości spółki metodami dochodowymi i rynkowymi),
  • planów, co do kontynuacji prowadzonej działalności (likwidacja, postępowanie upadłościowe – brak założeń o kontynuacji działalności wykluczający zasadność zastosowania dochodowych i rynkowych metod wyceny),
  • charakteru i cech prowadzonej działalności oraz specyfiki branży, w jakiej przedsiębiorstwo działa (działalność w branży, której specyfika narzuca konieczność posiadania znaczącego majątku np. branża nieruchomości, energetyczna, zbrojeniowa, transportowa, motoryzacyjna, przemysłowa itp. – wycena majątkowa jako miernik uzupełniający wycenę innymi metodami).

Jak widać, majątkowe podejście do wartości przedsiębiorstwa znajduje swoje uzasadnienie jedynie w określonych przypadkach. Wskazane sytuacje, nie występują często, niemniej jednak się zdarzają. Należy przede wszystkim pamiętać, że – dobierając sposób wyceny – warto w pierwszej kolejności przeanalizować wyceniany biznes – jego cechy, charakter oraz otaczającą rzeczywistość rynkową. Majątek nie musi być jedynym wyznacznikiem wartości spółki, może jedynie stanowić miernik uzupełniający, potwierdzający wartości uzyskane z wykorzystaniem innych podejść lub wskazującym na minimalną wartość przedsiębiorstwa – w większości przypadków prawdziwa jest hipoteza mówiąca że przedsiębiorstwo nie może być warte mniej niż posiadany przez nie majątek.
Metody majątkowe traktują przedsiębiorstwo jako obciążony zobowiązaniami zestaw składników majątkowych. Z tego powodu, głównym źródłem informacji w wycenach majątkowych jest bilans, który zawiera zestawienie wszystkich składników majątku firmy.
Generalnie można powiedzieć, że w znacznej części metod majątkowych wartość przedsiębiorstwa szacowana jest jako wartość majątku po stronie aktywów minus zobowiązania, które stanowią częściowe źródło finansowania tego majątku.

Metody wyceny majątkowej

Do najpopularniejszych metod wyceny majątkowej zaliczyć należy:

  • Metodę wartości księgowej – wyceny dokonuje się przy założeniu, że wartość aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym w pełni odpowiada ich wartości godziwej, w związku z czym, wartość dla właścicieli stanowi bilansowa wartość kapitałów własnych.
  • Metodę skorygowanych aktywów netto (SAN) – wycena przedsiębiorstwa jest dokonywana w oparciu o założenie, że nie wszystkie wartości w bilansie ujęte są w wartości godziwej. W celu odzwierciedlenia faktycznej wartości dokonuje się korekt wartości księgowej aktywów i pasywów w celu uzyskania wartości rynkowej aktywów netto.
  • Metodę likwidacyjną – stosowana jest w sytuacjach fizycznej likwidacji przedsiębiorstwa lub w odniesieniu do zbędnych dla prawidłowego funkcjonowania spółki elementów majątku. Wartość likwidacyjną przedsiębiorstwa stanowi wartość uzyskaną z likwidacji/sprzedaży majątku pomniejszona o koszty likwidacji przedsiębiorstwa oraz o ciążące na spółce zobowiązania.
  • Metodę odtworzeniową – wycena dokonywana jest poprzez oszacowanie wartości nakładów (liczone w aktualnych cenach lub za pomocą wskaźników wzrostu), jakie musiałyby zostać poniesione, aby powstało identyczne przedsiębiorstwo.

Odpowiadając na tytułowe pytanie – posiadany przez spółkę majątek jest istotnym czynnikiem budującym jej wartość, ale wyłącznie w ściśle określonych okolicznościach.

Przedsiębiorstwo powinno być postrzegane szerzej. Nie tylko jako arytmetyczna suma składników majątkowych, pomniejszona o wielkość zadłużenia, ale przede wszystkim jako organizacja, w której działa niezliczona ilość mechanizmów, dzięki którym możliwe jest jej funkcjonowanie i generowanie korzyści.

Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w których analizowanie przepływów pieniężnych ma drugorzędne znaczenie lub nie jest możliwe. W takich przypadkach zgromadzony przez spółkę majątek staje się istotnym czynnikiem świadczącym o wartości spółki i stanowi jej kluczowy miernik.

W celu zapoznania się z szerszym zakresem treści dotyczącej wyceny metodami majątkowymi, zachęcam do przeczytania publikacji „Na ile posiadany majątek jest istotnym czynnikiem budującym wartość mojej spółki?”, która jest elementem całego cyklu Akademii wycen opracowanej przez zespół Grant Thornton. Cykl traktuje o metodach wyceny przedsiębiorstwa i ma na celu przybliżyć przedsiębiorcom proces wyceny, a także ich rolę w tym właśnie procesie.

Joanna Klarzak

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy! karollo_play-na-bloga_3

Zobacz także

Skomentuj