Za jaką cenę mógłbym sprzedać swoją firmę?

Analisi di bilancio aziendaleZnajomość procesu wyceny przedsiębiorstwa odgrywa ważną rolę w podejmowaniu decyzji  biznesowych. Znajomość ta jest szczególnie ważna w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo staje się przedmiotem transakcji. W tej sytuacji najczęściej po przeciwnych stronach staje przedsiębiorca i inwestor. Ten drugi ma przed sobą zadanie łatwiejsze, ponieważ zna proces wyceny, którym posługuje się na co dzień. Przedsiębiorca zna się natomiast na swoim biznesie i posiada wyobrażenie o wartości za jaką byłby gotów go sprzedać. Wartość postrzegana przez przedsiębiorcę to nic innego jak wartość przedsiębiorstwa w podejściu dochodowym, która bazuje na potencjale przedsiębiorstwa. Z drugiej strony natomiast jest inwestor, który wartość przedsiębiorstwa odnosi głównie do rynku na którym ono działa. Postarajmy się zatem przybliżyć istotę podejścia rynkowego, które reprezentuje metoda wyceny porównawczej, a więcej informacji o sprzedaży biznesu (sukcesji) można znaleźć tutaj.

Porównaj się do innych, czyli

…na czym polega istota wyceny porównawczej? Tutaj nazwa metody mówi sama za siebie, w metodzie porównawczej dokonujemy porównania osiąganych przez nasze przedsiębiorstwo wyników finansowych z wynikami innych podmiotów. Należy jednak pamiętać, że nie mogą to być przedsiębiorstwa przypadkowe.

Po pierwsze, przedsiębiorstwa, które będą porównywane z naszym wycenianym podmiotem muszą być notowane na giełdzie lub być przedmiotem transakcji na rynku prywatnym. Jest to warunek konieczny z jednego prostego powodu – musimy znać wartość przedsiębiorstw, które są dla nas punktem odniesienia, czyli w tym przypadku znać kurs akcji lub wielkość transakcji. Wartość ta będzie bowiem punktem wyjścia do szacowania mnożników rynkowych, a w dalszej kolejności do obliczania wartości naszego przedsiębiorstwa.

W drugiej kolejności konieczne jest zapoznanie się z wynikami finansowymi wytypowanych przedsiębiorstw. O ile w przypadku spółek giełdowych sprawa jest prosta, ponieważ podlegają one obowiązkowi publikacji sprawozdań finansowych, o tyle w przypadku spółek prywatnych możemy natrafić na barierę związaną z wysokimi kosztami dostępu do baz danych lub całkowitym brakiem możliwości uzyskania wiarygodnych danych o aktualnych wynikach finansowych.

Zatem do jakich podmiotów powinniśmy porównać swoje przedsiębiorstwo…

…aby poznać wartość swojego biznesu? Przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na rynek, na którym prowadzimy działalność. Tam znajdziemy konkurentów, którzy prowadzą podobny lub dokładnie taki sam biznes. Elementami wspólnymi może być używanie tych samych materiałów, sprzedaż takich samych lub podobnych produktów, czy te same docelowe grupy klientów. Istotne jest również to, aby dobierać przedsiębiorstwa zbliżone wielkością, ponieważ w zależności od wielkości zmienia się specyfika prowadzonej działalności.

Mnożnik, czyli podstawa wyceny porównawczej

Po przeprowadzeniu analizy przedsiębiorstw porównywalnych i ich doborze, można przystąpić do kolejnego etapu wyceny, który polega na wyliczeniu przeciętnego mnożnika dla tych podmiotów. Każdy z mnożników budowany jest w oparciu o wartość przedsiębiorstwa wyrażoną kapitalizacją (P), wartością kapitału własnego (EV) lub po prostu wartością transakcji na rynku prywatnym. Mnożnik uzyskuje się poprzez podzielenie wartości przedsiębiorstwa przez osiągane przez niego wielkości ekonomiczne, zaczerpnięte ze sprawozdań finansowych spółek np. przychody, zysk netto czy zysk operacyjny (np. EV/EBIT).

Końcowym etapem jest odniesienie oszacowanego przeciętnego mnożnika do wielkości ekonomicznych osiąganych przez podmiot wyceniany, którego wartości poszukujemy. W celu oszacowania wartości przedsiębiorstwa, dokonuje się mnożenia (stąd nazwa mnożnik) danego wskaźnika przez odpowiednią wielkość ekonomiczną.

Opisane tutaj elementy wyceny porównawczej stanowią pewnego rodzaju wytyczne, które pozwalają dokonać wyceny praktycznie każdemu. W celu zapoznania się z szerszym zakresem treści dotyczącej wyceny porównawczej, zachęcam do przeczytania publikacji Za jaką cenę mógłbym sprzedać swoją firmę? , która jest elementem całego cyklu Akademii wycen opracowanej przez zespół Grant Thornton. Cykl traktuje o metodach wyceny przedsiębiorstwa i ma na celu przybliżyć przedsiębiorcom proces wyceny, a także ich rolę w tym właśnie procesie.

Błażej Filipczak

przycisk_jpk_2

Zapraszamy do oglądania i subskrypcji nowej serii wideokomentarzy! karollo_play-na-bloga_3

Zobacz także

Skomentuj