6 najważniejszych zmian wprowadzonych przez Prawo restrukturyzacyjne

Growth

Moim zdaniem, o tym, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje całkowicie nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, nie wie wielu przedsiębiorców i członków zarządu, którzy borykają się utrzymaniem odpowiednich wskaźników płynności finansowej. Do tej pory wszczęcie postępowania upadłościowego stanowiło dla przedsiębiorstwa zwykle przysłowiowy gwóźdź do trumny, a wszystko przez długotrwałe i sformalizowane postępowanie, które nie pozwalało firmie odzyskać płynności finansowej i kontynuować jej działalności.

 

Restrukturyzacja to nie upadłość

Przed wejściem w życie nowej ustawy istniały tylko dwa tryby „uzdrawiania” zadłużonego przedsiębiorstwa. Po pierwsze likwidacja, polegająca przede wszystkim na wyprzedaży majątku i próbach zaspokojenia wierzycieli. Po drugie – postępowanie układowe, w założeniu prowadzące do porozumienia z wierzycielami, które jednak ze względu na czasochłonność i stopień sformalizowania, rzadko kończyło się sukcesem.

Nowe prawo restrukturyzacyjne zmienia ten stan rzeczy, bowiem celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uzdrowienie działalności przedsiębiorstwa i uniknięcie ogłoszenia jego upadłości. Prawo restrukturyzacyjne jest nastawione na ratowanie przedsiębiorstwa z opresji, w czym ma interes nie tylko jego właściciel ale również wierzyciele. Restrukturyzacja jest przejawem nowoczesnego spojrzenia na działalności przedsiębiorstwa w skali makro, to jest również poprzez ich otoczenie. Dlatego też ustawodawca potraktował restrukturyzację pierwszoplanowo, a upadłość jako konieczność i ostateczność.

Pierwszeństwo restrukturyzacji przed upadłością

Nadanie restrukturyzacji priorytetowego charakteru ma odzwierciedlenie w procedurze sądowej. W przypadku konkurencji wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa oraz wniosku restrukturyzacyjnego sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.

Jako wyjątek od powyższej reguły ustawa przewiduje możliwość rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy wstrzymanie tego wniosku godziłoby w interesy wierzycieli i prawdopodobieństwo zaspokojenia ich roszczeń. Wówczas sąd może rozpoznać wniosek restrukturyzacyjny wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub jeżeli podstawy restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika we wniosku są sądowi znane – przed rozpoznaniem wniosku restrukturyzacyjnego.

Plan restrukturyzacyjny może stworzyć nowe możliwości dla przedsiębiorcy

Sposób restrukturyzacji powinien być z góry zaplanowany i jest to wymóg ustawowy. Ustawa przewiduje konieczność przygotowania planu restrukturyzacyjnego zawierającego m.in.: opis przedsiębiorstwa, analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, opis metod i źródeł finansowania oraz harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego.

Taka konstrukcja planu restrukturyzacyjnego, przygotowywanego przez profesjonalnego doradcę, pozwoli na zdiagnozowanie kluczowych problemów przedsiębiorstwa w oparciu o wnikliwą analizę finansową przedsiębiorstwa i zaproponowanie mechanizmów naprawczych obejmujących: restrukturyzację finansowania, optymalizację działalności strategicznej oraz obniżenie kosztów działalności.

Nowa definicja niewypłacalności

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Prawo restrukturyzacyjne wprowadza nową definicję niewypłacalności, zgodnie z którą jest to utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań – a nie jak w poprzednim stanie prawnym – brak wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dodatkowo, nowe przepisy wprowadzają domniemanie, że stan taki występuje gdy dłużnik opóźnia się z wypełnieniem zobowiązań przez trzy miesiące.

Ponadto, zmienione zostały kryteria tzw. niewypłacalności bilansowej – według Prawa restrukturyzacyjnego niewypłacalność zachodzi, gdy zobowiązania pieniężne przedsiębiorcy przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Dłuższy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Wraz z wejściem w życie Prawa restrukturyzacyjnego wydłużono również z czternastu do trzydziestu dni termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dla podmiotu niewypłacalnego przez osoby do tego zobowiązane. To dobra wiadomość w szczególności dla członków zarządu, których ewentualna odpowiedzialność wobec wierzycieli Spółki, zależy m.in. od tego czy w odpowiednim terminie złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości. Wcześniej obowiązujący 14-dniowy termin był zdecydowanie za krótki. Często nie pozwalał na pełne zebranie dokumentacji, a co dopiero jej ocenę.

Złożenie wniosku restrukturyzacyjnego zwalnia od odpowiedzialności za długi spółki

Jeśli już mowa o odpowiedzialności członków zarządu, to warto zanotować, że zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 299 Kodeksu spółek handlowych, jednym ze sposobów uwolnienia się od odpowiedzialności za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jej członka zarządu jest wykazanie, że we właściwym wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Analogiczna zmiana została wprowadzona w art. 116 Ordynacji podatkowej w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe spółek, w których sprawują oni funkcję.

Tym samym, podjęcie działań mających na celu restrukturyzację spółki kapitałowej w trybie przewidzianym przez Prawo restrukturyzacyjne, prowadzić będzie do zwolnienia członków zarządu takich spółek od odpowiedzialności osobistej za jej długi oraz zwolnienia członków zarządu spółek kapitałowych od odpowiedzialności za zaległości podatkowe tych podmiotów.

 

Prawo restrukturyzacyjne wprowadziło nowe, istotne, instrumenty prawne, służące poprawie sytuacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, umożliwiając stworzenie dla nich „szytych na miarę” sposobów wyjścia z kryzysu.

Przegląd trybów postępowania restrukturyzacyjnego przedstawiliśmy w artykule 6 sposobów na pomoc firmie w kryzysie.

 

Maja Bartoszewicz

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem najświeższych informacji dotyczących prawa podatkowego i zmian wpływających na Państwa biznes, zapraszamy do dołączenia do grona odbiorców newslettera przygotowanego przez specjalistów Grant Thornton. Zapisać się można na stronie
http://grantthornton.pl/newsletter-grant-thornton/

 

Powiązane wpisy:

 1. 6 sposobów na pomoc firmie w kryzysie
 2. Niebezpieczeństwa restrukturyzacji

Zobacz także

3 komentarze

 • ~Adam 25 kwietnia 2016   Odpowiedz →

  Doradcą restrukturyzacyjnym może zostać osoba, która „w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią”. Czy powyższy zapis oznacza, że osoba która zarządzała przez min 3 lata przedsiębiorstwem, nie będącym w procesie upadłościowym, w randze członka lub prezesa zarządu może ubiegać się licencję doradcy restrukturyzacyjnego ?

  • Grant Thornton 26 kwietnia 2016   Odpowiedz →

   Tak, osoba pełniąca przez co najmniej 3 lata (w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego) funkcję członka zarządu lub prezesa zarządu może ubiegać się licencję doradcy restrukturyzacyjnego spółki. Pozdrawiamy!

 • ~Marek 6 czerwca 2016   Odpowiedz →

  Czy takie zmiany faktycznie pomogą firmą które mają problemy finansowe? Często podobne zmiany bywają mylne.

Skomentuj