Połączenie ze spółką osobową

blog_doradcy_przeniesienie

W niektórych okolicznościach, podejmując działania restrukturyzacyjne, w szczególności gdy nie ma czasu na potwierdzenie skutków podatkowych w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów, warto z tych działań zrezygnować. Dotyczy to na pewno procesu połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową, inną niż spółka komandytowo-akcyjna.

Wątpliwości podatkowe – połączenie ze spółką osobową

Procedura połączenia ze spółką osobową, określona w przepisach kodeksu spółek handlowych, nie różni się wiele od połączenia ze spółką kapitałową. Skutki podatkowe takiego procesu są już niestety wielką tajemnicą. Wynika to z faktu, iż Ustawa CIT w żaden sposób nie reguluje skutków połączenia, w którym bierze udział spółka osobowa, w przeciwieństwie do sytuacji połączenia ze spółką kapitałową. Przepis art. 10 ust. 2 Ustawy CIT, określający konsekwencje podatkowe połączenia po stronie spółki przejmującej, dotyczy wyłącznie połączenia spółek kapitałowych, a żaden z przepisów tej ustawy nie zawiera odesłania do odpowiedniego jego stosowania, w przypadku łączenia z udziałem spółek osobowych.

Czy istnieje zatem ryzyko podatkowe połączenia ze spółką osobową, powodujące powstanie przysporzenia majątkowego z obowiązkiem rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Połączenie komplementariusza ze spółką komandytową

Odpowiedzi na postawione pytanie dokonam poprzez analizę skutków podatkowych transakcji przejęcia spółki osobowej (spółka komandytowa) przez spółkę kapitałową, będącą wspólnikiem pierwszej z nich (komplementariuszem).

Po lekturze interpretacji indywidualnych można dojść do wniosku, że zasady opodatkowania i skutki podatkowe połączenia ze spółką osobową należy rozpatrywać według zasad ogólnych. Przy czym przy ustalaniu ewentualnego dochodu należy uwzględnić przepisy określające sytuacje, w których powstałe przysporzenia nie zalicza się do przychodów. I tak do przychodów podatkowych nie zalicza się m.in.:

  • przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela (art. 12 ust. 4 pkt 4);
  • dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach – wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy (art. 12 ust. 4 pkt 11).

Należy także pamiętać, iż przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach. Wskazaną zasadę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy CIT).

Zatem w przytoczonym przykładzie połączenia komplementariusza i spółki komandytowej, w odniesieniu do przejęcia części majątku tej ostatniej, w zamian za którą wydane zostaną udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej na rzecz wspólnika spółki komandytowej (komandytariusza), wartość tego majątku nie będzie stanowić przychodów podatkowych spółki kapitałowej. Spółka kapitałowa może jednak uzyskać przychód (dochód) podatkowy z tytułu otrzymania majątku spółki komandytowej, w przypadku gdy nie są wydawane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej (spółki przejmującej).

Z perspektywy natomiast wspólnika spółki komandytowej, na rzecz którego wydawane są udziały spółki kapitałowej w zamian za przejmowany majątek spółki osobowej, sytuacja ta będzie miała takie same skutki jak objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie więc z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, przychodem dla wspólnika będzie nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

 

Niestety konkluzja jest taka, iż połączenie ze spółką osobową nie jest neutralne podatkowo, zarówno dla spółki przejmującej, jak i dla wspólników. Warto więc sięgnąć po alternatywny, o których pisaliśmy już wcześniej we wpisie Połączenie spółek osobowych.

 

Natalia Kamińska-Kubiak

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem najświeższych informacji dotyczących prawa podatkowego i zmian wpływających na Państwa biznes, zapraszamy do dołączenia do grona odbiorców newslettera przygotowanego przez specjalistów Grant Thornton. Zapisać się można na stronie
http://grantthornton.pl/newsletter-grant-thornton/

 

Powiązane wpisy:

  1. Niebezpieczeństwa restrukturyzacji 
  2. Połączenie spółek osobowych
  3. 6 sposobów na pomoc firmie w kryzysie

Zobacz także

Skomentuj