Zmiany w ustawie CIT od 2015 – ceny transferowe

Fotolia_64815959_XS

Projekt nowelizacji ustawy CIT przewiduje zmiany w zakresie regulacji podatkowych dotyczących cen transferowych. Zmiany te po wprowadzeniu nowego Rozporządzenia ds. cen transferowych (lipiec 2013 r.) i wytycznych dotyczących kontroli działań restrukturyzacyjnych przez organy podatkowe (marzec 2014 r.) stanowią kolejny etap rozszerzeniu zakresu przepisów dotyczących cen transferowych.

 

Rozszerzenie zakresu przepisów o cenach transferowych

Zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy rozszerzają katalog podmiotów oraz operacji gospodarczych podlegających ocenie pod kątem stosowania zasady ceny rynkowej oraz objętych obowiązkiem dokumentacyjnym. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy CIT zmianie ulegnie:

– zakres podmiotów objętych przepisami o stosowaniu cen rynkowych – zgodnie z nowelą rozszerzeniu ulegnie katalog podmiotów stanowiących jednostki powiązane o podmioty nieposiadające osobowości prawnej. W praktyce oznacza to, że za podmioty powiązane z podatnikami podatku dochodowego będą mogły zostać uznane spółki osobowe (spółki jawne, spółki komandytowe i spółki partnerskie). Zgodnie z literalnym brzmieniem aktualnie obowiązujących przepisów jednostką powiązaną może być jedynie podatnik podatku dochodowego. Kwestia ta była przedmiotem licznych sporów pomiędzy podatnikami oraz organami administracji podatkowej. Powyższa zmiana oznacza również, że transakcje ze spółkami osobowymi zostaną objęte obowiązkiem opracowania dokumentacji cen transferowych.

– zakres przedmiotowy transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym – nowelizacja przewiduje wprowadzenie obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych dla umów spółek osobowych oraz umów wspólnego przedsięwzięcia (joint venture). Wejście w życie przepisów będzie oznaczało, że podatnicy będą zobowiązani do prezentacji w dokumentacji sposobu podziału zysku pomiędzy wspólnikami spółek osobowych, co będzie miało na celu ułatwienie oceny przez organy podatkowe, czy podział ma charakter rynkowy.

– zakres podmiotowy transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym – projekt przewiduje rozszerzenie obowiązku opracowania dokumentacji podatkowej o transakcje zawierane pomiędzy polskim podatnikiem podatku dochodowego a jego zagranicznym zakładem; dotychczasowe przepisy nakładały wyłącznie obowiązek opracowania dokumentacji dla transakcji realizowanych przez zakłady zagranicznych podatników prowadzących działalność na terytorium Polski. 

Brak obowiązku udowodnienia rynkowego poziomu cen

Przepisy w zakresie cen transferowych w dalszym ciągu nie będą zobowiązywały podatników do opracowania analiz porównawczych mających na celu wykazanie, że ceny stosowane w transakcjach z jednostkami powiązanymi odpowiadają cenom rynkowym. Brak zmian w tym zakresie niewątpliwie jest korzystny dla podatników, bowiem ciężar wykazania, iż transakcje są realizowane na warunkach odbiegających od rynkowych wciąż będzie spoczywał na organach podatkowych. Co ciekawe, zapisy o rozszerzeniu zakresu dokumentacji podatkowych o analizy rynkowe znalazły się w ubiegłorocznym projekcie nowelizacji ustawy CIT, jednak nie zyskały one ostatecznej aprobaty legislatora.

Pomimo braku takiego obowiązku, za dobrą praktykę należy jednak uznać pełną gotowość do wykazania przed organami podatkowymi rynkowości warunków transakcji z podmiotami powiązanymi. Aktywność podatników w tym obszarze z pewnością znacząco obniża ryzyko wystąpienia potencjalnego sporu z organami. 

 

Obszar cen transferowych jest przedmiotem coraz szerszego zainteresowania ze strony Ministerstwa Finansów. Nowe regulacje wprowadzane przez Ministerstwo poszerzają zakres obowiązywania przepisów o cenach transferowych oraz systematycznie zwiększają ich szczegółowość. Tym samym ceny transferowe stają się coraz istotniejszym obszarem prawa podatkowego, co powinno być w szczególności uwzględnione przez podatników przy zarządzaniu ryzykiem podatkowym. 

 

Marcin Żmuda

Zobacz także

1 komentarz

Skomentuj