Wypłata dywidendy w formie rzeczowej – korzystne rozstrzygnięcie NSA

W orzeczeniu NSA z dnia 8 lutego 2012 r. (sygn. akt II FSK 1384/10) sąd stwierdził, że przeniesienie prawa własności części nieruchomości w wykonaniu zobowiązania do wypłaty dywidendy nie stanowi po stronie spółki wypłacającej (przenoszącej własność) zbycia nieruchomości podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podobnie orzekały wcześniej wojewódzkie sądy administracyjne (III SA/Wa 1916/08 z 20.01.2009 r., III […]

Czytaj więcej

Dzień poniesienia kosztu pośredniego – czy to już koniec wątpliwości?

W konsekwencji wydawanych przez Ministra Finansów decyzji, podatnicy od jakiegoś czasu zastanawiają się, czy aby poprawnie rozliczyć koszty pośrednie należy stosować przepisy podatkowe, czy może ustawy o rachunkowości. W kolejnym swoim wyroku NSA potwierdził, że podejście organów podatkowych, które uzależniają podatkową kwalifikację kosztu pośredniego od kwalifikacji na potrzeby bilansowe jest błędne. Czy ostatni wyrok zmieni […]

Czytaj więcej

Rewolucja w opodatkowaniu spółki komandytowo-akcyjnej?

W dniu 16 stycznia br. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę dotyczącą sposobu opodatkowania przychodu (dochodu) spółki kapitałowej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej.     Uchwała NSA otwiera drogę do znaczących oszczędności podatkowych. Zdaniem Sądu, przychód (dochód) spółki kapitałowej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy. Tym samym opodatkowaniu nie […]

Czytaj więcej

Nabycie praw autorskich

Ostatnimi czasy bardzo często spotykałem się z praktyką umieszczania w umowach dotyczących usług doradczych (opinie, ekspertyzy, opracowania)zapisu, że umowa przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań będących efektem prac, a w kwocie wynagrodzenia zawarto wynagrodzenie za przeniesienie tych praw. Zapisy powyższe powodują wielkie kłopoty dla nabywcy przy kwalifikacji wydatku dla celów CIT.     […]

Czytaj więcej

Zyski niepodzielone to nie to samo co zyski niewypłacone?

Od 1 stycznia 2009 r. w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową  opodatkowaniu podlega wartość niepodzielonych zysków spółki przekształcanej. Dotychczas pojęcie zysków niepodzielonych rozumiane było jako wszystkie zyski, które nie zostały przeznaczone na wypłatę dywidend, w tym zyski zakumulowane na kapitałach zapasowych i rezerwowych spółki kapitałowej. W wyroku z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. […]

Czytaj więcej

Optymalizacja podatkowa przy połączeniu spółek kapitałowych – część II

W przypadku przejęcia spółki posiadającej nierozliczone straty podatkowe warto przeanalizować możliwość zminimalizowania poziomu utraconych korzyści podatkowych (nieskonsumowanych strat podatkowych) poprzez przemyślane decyzje dotyczące zamknięcia ksiąg spółki przejmowanej.   W poprzednim wpisie poruszyłem kwestię związaną z zachowaniem prawa do rozliczenia strat spółki biorącej udział w procesie połączenia poprzez wyznaczenie jej na spółkę przejmującą. Jeżeli jednak z […]

Czytaj więcej

Optymalizacja podatkowa przy połączeniu spółek kapitałowych – część I

Połączenie spółek jest co do zasady neutralne podatkowo, zarówno dla łączących się spółek, jak i ich właścicieli. Niekorzystną konsekwencją połączenia może być jednak utrata możliwości rozliczania po połączeniu strat podatkowych spółki przejmowanej. Takiej sytuacji można zapobiec, odpowiednio wyznaczając spółkę przejmującą, co jednak może rodzić pewne ryzyka.     Połączenie spółek wiąże się z sukcesją generalną […]

Czytaj więcej

Cienka kapitalizacja a wartość początkowa środka trwałego

W ostatnim czasie w orzecznictwie pojawił się pogląd, że przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji należy uwzględnić przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Orzeczenia te sugerują, że jeżeli odsetki nie mogłyby być kosztem uzyskania przychodów, to nie mogą być również kosztem poprzez odpisy amortyzacyjne, jeżeli powiększą wartość początkową środków trwałych. Pogląd ten, […]

Czytaj więcej

Podatkowa grupa kapitałowa może przynieść wiele korzyści podatkowych

Korzyści z utworzenia podatkowej grupy kapitałowej wynikają z możliwości bieżącego kompensowania strat z zyskami podmiotów wchodzących w skład grupy a także wyłączają stosowanie przepisów o cenach transferowych.    Kiedy warto utworzyć podatkową grupę kapitałową?    Kluczową cechą podatkowej grupy podatkowej jest wspólne rozliczanie dochodów przez spółki wchodzące w skład grupy. Jeżeli wszystkie spółki generują zyski, […]

Czytaj więcej

Podatek u źródła od wypłat na rzecz zagranicznego oddziału

Wyobraźmy sobie sytuację, w której polska firma otrzymała pożyczkę od czeskiego oddziału włoskiego banku Unicredit, albo płaci opłaty licencyjne za oprogramowanie komputerowe dostarczone przez szwedzki oddział niemieckiego SAP, albo też wynajmuje maszyny budowlane od niemieckiego oddziału amerykańskiej firmy Caterpilar.   W każdym z tych trzech przypadków, dokonując wypłat, polski podmiot zobowiązany jest do zweryfikowania, czy […]

Czytaj więcej