Zwlekanie z opracowaniem dokumentacji podatkowej może na początku 2018 roku przeciążyć działy finansowe

Presja na stosowanie rynkowych warunków w transakcjach wewnątrzgrupowych wciąż rośnie. Stwarzana jest ona przez przepisy unijne, ich lokalne odpowiedniki, jak również wzmożone kontrole organów podatkowych. Celem jest zatrzymanie zysków, czytaj podatków, w tych krajach gdzie faktycznie są one wypracowywane. W Polsce dodatkowo dochodzi presja na zwiększenie ściągalności podatków. Nasze lokalne, nowe przepisy obowiązują od 1 […]

Czytaj więcej

Jak rząd Beaty Szydło próbuje ograniczać nadużycia w obszarze cen transferowych?

Obszar cen transferowych od kilku lat jest przedmiotem wzmożonego zainteresowania polskich organów podatkowych, które próbują przeciwdziałać nieuczciwym praktykom podatkowym. Skala nadużyć w obszarze cen transferowych jest trudna do oszacowania, jednakże transakcje z zagranicznymi podmiotami powiązanymi wskazywane są jako jedna z przyczyn niskich wpływów do budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Mimo, iż regulacje […]

Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące cen transferowych – nowelizacja przepisów o cenach transferowych podpisana już przez Prezydenta

  W dniu 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znowelizowane regulacje nakładają na podatników szereg nowych obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.   Zmiany przepisów Podstawowym celem nowelizacji ustaw jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych […]

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych coraz bliżej

W Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, które zgodnie z obecnymi założeniami mają wprowadzać istotne zmiany w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych projekty nowelizacji ustaw zakładają złagodzenie kryteriów określania obowiązków dokumentacyjnych oraz odraczają pierwotnie zakładany termin wejścia przepisów w życie w stosunku do pierwszych […]

Czytaj więcej

Rewolucja w cenach transferowych

    W ostatnich dniach Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało na swojej stronie internetowej projekty zmian ustaw o podatkach dochodowych. Projekty zakładają rewolucyjne zmiany w zasadach dokumentowania transakcji zawieranych pomiędzy jednostkami powiązanymi.   Dotychczasowe inicjatywy rządowe w obszarze cen transferowych W ostatnich miesiącach Ministerstwo Finansów zapowiadało wprowadzenie zmian systemowych mających na celu ograniczenie procederu transferu zysków […]

Czytaj więcej

Ceny transferowe a kontrola podatkowa

Ceny transferowe, z mojego doświadczenia, dotychczas nie były szczególnie weryfikowane ze strony organów podatkowych. W kontekście zapowiedzi organów administracji podatkowej oraz podejmowanych w ostatnich czasach kontroli podatkowych należy oczekiwać, że transakcje z jednostkami powiązanymi będą przedmiotem szczególnej uwagi w trakcie kontroli organów podatkowych.     Weryfikacja cen transferowych Moim zdaniem, główną przyczyną dotychczasowego stanu rzeczy […]

Czytaj więcej

Kontrola podatkowa 2015

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez wiceministra finansów Jacka Kapicę, w roku 2015 ma nastąpić zwiększenie efektywności przeprowadzanych kontroli podatkowych. Cel ma być osiągnięty m. in. dzięki skierowaniu działań kontrolnych na obszary i branże, w których w latach poprzednich stwierdzono największe uszczuplenia podatkowe.   Obszary i branże narażone na ryzyko kontroli podatkowej Zgodnie z założeniami Krajowego […]

Czytaj więcej

BEPS – rezultaty działań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie zapobiegania nieuczciwym praktykom stosowanym przez podatników

  Obszar cen transferowych jest przedmiotem coraz szerszego zainteresowania ze strony polskich jak również międzynarodowych organów podatkowych oraz instytucji, w tym przede wszystkim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jednym z ważniejszych projektów, które prowadzone są aktualnie przez OECD jest BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Action Plan). W jednym z naszych wpisów (Zwalczanie unikania opodatkowania […]

Czytaj więcej

Obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi

Jednym z najistotniejszych elementów zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych jest ustalenie przez podatników transakcji z jednostkami powiązanymi, które podlegają obowiązkowi udokumentowania. Przepisy określające limity transakcji, po przekroczeniu których powstaje obowiązek dokumentacyjny, są jednak nieprecyzyjne i sprawiają trudności interpretacyjne zarówno podatnikom, jak i organom podatkowym, które wydają sprzeczne interpretacje.   Limity dla cen transferowych  Przedmiotem […]

Czytaj więcej

Rynkowa wartość poręczeń w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

Popularną kategorią usług finansowych świadczonych pomiędzy podmiotami powiązanymi są gwarancje i poręczenia spłaty kredytów bankowych. Podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia podmiotowi powiązanemu często jednak nie pobiera wynagrodzenia z tego tytułu. Udzielanie nieodpłatnego zabezpieczenia zobowiązań na rzecz podmiotu powiązanego rodzi, co do zasady, ryzyko dla obu stron transakcji. W ocenie organów podatkowych, podmiot, którego zobowiązanie jest […]

Czytaj więcej