Nowa zachęta do innowacyjności - IP Box, czyli niższa stawka podatkowa

Na czym polega ulga?

Wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. do polskich przepisów wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie, które ma zachęcić firmy do większej innowacyjności oraz zwiększyć zainteresowanie ulgą badawczo-rozwojową. Od początku nowego roku, obok wciąż mało popularnej ulgi B+R o której pisaliśmy ostatnio na naszym blogu (tutaj), pojawi się dla przedsiębiorców możliwość skorzystania z ulgi IP Box/Innovation Box. Oznacza ona pomoc dla przedsiębiorców opierającą się na preferencyjnym opodatkowaniu stawką 5% dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

IP Box a ulga B+R

Na samym początku warto zaznaczyć, że korzystanie z ulgi Innovation Box nie będzie wykluczało równoczesnego korzystania z ulgi B+R dla podatnika – mają one bowiem zastosowanie do dwóch różnych kategorii – ulga B+R odnosi się do kosztów, podczas gdy ulga IP Box do dochodów. Co więcej, prowadzenie działań w zakresie B+R jest warunkiem koniecznym do skorzystania z IP Box. Tylko dochód z określonych praw własności intelektualnej, który został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej może korzystać z preferencyjnego opodatkowania. Oznacza to, że podmioty, dla których znajdą zastosowania rozwiązania IP Box będą podmiotami niemalże „z założenia” uprawnionymi do skorzystania również z ulgi B+R.

Jakie dochody kwalifikują się do IP Box

Ulga IP Box jest zbudowana na zasadach określonych przez OECD i została już zaimplementowana w wielu krajach z pozytywnym skutkiem dla wzrostu rozwoju branż opartych na innowacyjności. Ulga ta ma na celu premiowanie dochodów uzyskiwanych z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych praw własności intelektualnej.

Ustawodawca określa przedmiotową ulgę jako „zamknięcie łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo rozwojowych”.

Do kwalifikowanych praw własności intelektualnej będą należały:

– prawo do wynalazku (patenty)
– prawo ochronne na wzór użytkowy
– prawo z rejestracji topografii układu scalonego
– dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
– prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu
– autorskie prawo do programu komputerowego

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnych jest katalogiem tzw. zamkniętym, oznacza to, że tylko wymienione wyżej prawa będą podlegały preferencyjnej stawce podatkowej. Zwracamy uwagę, że z wyjątkiem autorskich praw do programu komputerowego są to prawa podlegające ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów, podlegające rejestracji w odpowiednim urzędzie.

Z prawa do preferencyjnego opodatkowania będą mogli skorzystać podatnicy osiągający dochód z :

– opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej
– sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
– kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi

Wspomniana podstawa opodatkowania składa się z sumy kwalifikowanych dochodów liczonych na podstawie kwalifikowanych praw własności intelektualnych osiągniętych w roku podatkowym i oblicza się ją według następującego wzoru:

 

gdzie poszczególne litery oznaczają faktycznie poniesione przez podatnika koszty poniesione na:
a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo–rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
b – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,
c – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,
d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Otrzymany wynik jest więc podstawą opodatkowania i w konsekwencji podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%. Przy czym należy pamiętać, że pomimo umieszczenia liczby 1,3 we wzorze, w przypadku, gdy wartość wskaźnika obliczonego według powyższego wzoru jest większa od 1, przyjmuje się, że wynosi ona 1.

Ponoszenie kosztów na nabywanie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotów powiązanych oraz nabywanie kwalifikowanych praw własności intelektualnej od podmiotów trzecich, w celu stworzenia własnego, rozwinięcia czy ulepszenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będzie prowadziło do obniżenia wysokości wskaźnika, w szczególności jego wartość będzie niższa niż 1, a to oznacza, że nie cały dochód z prawa kwalifikowanego będzie podlegał stawce 5%. Reszta będzie opodatkowana na zasadach ogólnych.

Warto również zaznaczyć, że do skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej wystarczy, aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej, nie jest więc wymaganym aby podmiot korzystający z ulgi był właścicielem tych praw.

Najnowszy artykuł dotyczący zmian w podatkach można znaleźć tutaj.

Obowiązki umożliwiające skorzystanie z ulgi IP Box

Aby skorzystać z przedmiotowej ulgi należy również spełnić pewne warunki odnoszące się do prowadzenia ewidencji. Podatnik musi wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych w celu łatwego monitorowania i umożliwiającego obliczenia podstawy opodatkowania, włączając powiązane koszty ponoszone na prace badawczo-rozwojowe z osiąganymi dochodami z praw IP. Wymogi są w pewien sposób zbliżone do tych, które dotyczą prawa do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Niezastosowanie się do tych regulacji będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty podatku na zasadach ogólnych.

Jak przygotować się do ulgi IP Box

Pomimo, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku, już teraz warto się do nich przygotować. W tym celu należy:

  1. Zweryfikować prace związane z działalnością B+R, które prowadzą do powstania lub ulepszenia kwalifikowanych praw własności intelektualnej
  2. Wyodrębnić te prawa,
  3. Zapewnić ewidencję, która prowadzi do wyodrębnienie przychodów i kosztów do każdego prawa oddzielnie
  4. Określić sposób ustalania dochodu z praw, zwłaszcza w przypadku gdy dochód ten jest „zaszyty” w cenie sprzedaży produktu lub usługi

Ustawa została uchwalona przez senat 26 października i podpisana przez Prezydenta 13 listopada br. Pozostaje zatem wdrożenie wewnętrznych procedur związanych z ewidencjonowaniem i obliczaniem dochodu we właściwej wysokości, który finalnie będzie mógł skorzystać z nowej ulgi IP Box.

Małgorzata Samborska

Małgorzata posiada szesnastoletnie doświadczenie z zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych. Jest odpowiedzialna za doradztwo w zakresie rozliczeń podatkowych pracowników delegowanych do pracy w innych krajach (ekspatów). Została wyróżniona w IX Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej – III miejsce w kategorii: Międzynarodowe prawo podatkowe.

Zobacz także

Skomentuj