Fiskus jednak łaskawy dla spadkobierców

„Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju ponownie przeanalizowały projekt nowelizacji ustawy PIT i CIT. Uzgodniły, że amortyzacja dziedziczonego majątku powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach. W odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji. Zmiany odpowiadają na postulaty zgłaszane przez środowiska firm rodzinnych.”

To krótki, ale jakże znaczący komunikat z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Zmiana przepisów PIT w zakresie amortyzacji środków trwałych otrzymanych w spadku lub w formie darowizny

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym-> 

We wpisie  z dnia 31 października Fiskus zabije firmy odziedziczone przez spadkobierców pisałem o uchwalonej przez Sejm zmianie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które począwszy od 1 stycznia 2018 r. wyłączają z kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w formie darowizny lub spadku.

Fiskus wprowadzając ten bardzo kontrowersyjny przepis działał w celu likwidacji możliwości wykorzystywania darowizn wśród najbliższych członków rodziny jako formy optymalizacji podatkowej pozwalającej obdarowanemu na wycenę otrzymanych składników majątkowych do wartości rynkowej i ich amortyzacji, przy jednoczesnym zwolnieniu z opodatkowania samej darowizny. Dlaczego zastosowano rozwiązanie, które całkowicie wyklucza możliwość amortyzacji darowanych składników majątku trwałego? Dlaczego również składniki majątkowe uzyskane w formie spadku objęto ograniczeniem amortyzacji? Czy uznano spadkobranie za formę optymalizacji podatkowej?

Ministerstwo Rozwoju i Finansów wychodzi naprzeciw apelom organizacji reprezentujących firmy rodzinne

Sprawa została nagłośniona przez media po apelach organizacji firm rodzinnych – w tym Fundacji Firmy Rodzinne, której jesteśmy partnerem: Firmy rodzinne apelują o zatrzymanie zmian w prawie spadkowym. Ministerstwo dostrzegło ostatecznie potencjalne katastrofalne skutki uchwalonych przepisów i zapowiedziało rychłą interwencję – Projekt zmian w PIT i CIT – amortyzacja dziedziczonego majątku na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z zapowiedzią:

  • w przypadku dziedziczenia – przywrócona zostanie możliwość przeszacowania składników majątkowych do ich wartości rynkowej,
  • w przypadku darowizn – umożliwiona zostanie kontynuacja odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez darczyńcę.

Tym samym, w przypadku dziedziczenia Ministerstwo wyszło daleko poza zakres oczekiwań zgłaszanych przez środowiska firm rodzinnych. Ta sama zasada, która będzie obowiązywać w przypadku darowizn, zapewne zadowoliłaby również całkowicie spadkobierców.

Mniemam, że ogromna zasługa w zmianie podejścia Ministerstw jest po stronie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Pana Mariusza Haładyja, kierującego pracami między innymi nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym, której celem jest umożliwienie przetrwania firmy po śmierci przedsiębiorcy. Tu ukłony dla Pana Ministra Haładyja za jego konsekwentne zaangażowanie na rzecz zapewnienia trwałości rodzinnych biznesów po śmierci ich założycieli. Jestem pewien, że te przepisy będą miały ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki w najbliższym dwudziestoleciu.  Panie Ministrze, proszę pamiętać o postulatach zgłoszonych przez okrągły stół organizacji działających na rzecz firm rodzinnych przy PARP!

Dowiedz się więcej o sukcesji biznesu->

A co z zapasami i innymi składnikami majątku?

Niestety, w swoim komunikacie Ministerstwo nie odniosło się ani słowem do postulatu, aby uporządkować z korzyścią dla przedsiębiorców rodzinnych kwestię kosztów przy sprzedaży przez spadkobierców składników majątkowych innych, niż majątek trwały. Przypomnijmy –  w przypadku odziedziczenia towarów czy produktów, spadkobierca dokonując ich sprzedaży nie ma prawa do rozpoznania żadnego kosztu (kosztu wytworzenia, czy kosztu zakupu poniesionego przez spadkodawcę).  Tym samym sprzedając towar za 100 zł będzie miał 100 zł przychodu i 100 zł dochodu do opodatkowania. Podatek od takiej sprzedaży wyniesie więc 19% i zapewne będzie znacznie wyższy od marży uzyskanej z takiej sprzedaży.

W związku z tym ponownie pozwalam sobie na apel, aby – w duchu sprzyjania przez Państwo procesom sukcesyjnym – zmienić w przypadku darowizn i dziedziczenia przedsiębiorstw przez członków rodziny również regulacje dotyczące rozliczania kosztów uzyskania przychodów w zakresie innych, niż składniki majątku trwałego, elementów tych przedsiębiorstw.

Ponownie pozwalam sobie zwrócić uwagę, że istnieją już w ustawie PIT przepisy, które mogą być doskonałym rozwiązaniem w przypadku darowizn i dziedziczenia przedsiębiorstw. Takim przepisem jest art. 22 ust. 1k ustawy PIT, stosowany w przypadku aportów przedsiębiorstw przedsiębiorców jednoosobowych do spółek osobowych:

W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

1) w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład – w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

2) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia – w przypadku pozostałych składników.

Takie proste i takie uczciwe.

Należy z uznaniem odnieść się do szybkości reakcji Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów na apele środowiska firm rodzinnych. Umiejętność przyznania się do błędu i jego naprawa nie była do tej pory silną stroną organów Państwa.

Pozostaje jednak niezauważona dotychczas kwestia innych, niż majątek trwały, składników majątku, które mogą być gwoździem do trumny odziedziczonej firmy rodzinnej. Apelujmy o objęcie refleksją przez Ministerstwa również tego problemu.

 

Dariusz Bednarski

Dariusz podsiada niemal dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze prawa podatkowego. Nadzoruje prace zespołu realizującego usługi w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, audytów podatkowych oraz due diligence. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Współautor książki „Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w nieruchomości – najtrudniejsze problemy w prawie bilansowym i prawie podatkowym”. Członek Rady Programowej i współautor „Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych”.

Zobacz także

Skomentuj