Uszczelnienia w CIT coraz ciaśniejsze

Prace legislacyjne nad projektem tzw. ustawy antyoptymalizacyjnej nabrały istotnego rozpędu. Projekt po III czytaniu w Sejmie został uchwalony i skierowany do Senatu. Można zatem już z dużą pewnością założyć, iż wejdzie on w życie 1 stycznia 2018 r. Pora zatem na to, aby przyjrzeć się bardziej szczegółowo poszczególnym jej zapisom.

Warto zwrócić uwagę, iż w projekcie ustawy, który obecnie jest przedmiotem prac polskiego parlamentu, poza elementami, które były wcześniej przedmiotem konsultacji społecznych na etapie prac rządu, znalazły się kolejne rozwiązania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego, do których należy tzw. mechanizm debt push down.

Mechanizm debt push down

Mechanizm ten polega na możliwości zaliczania do kosztów podatkowych kosztów finansowania transakcji nabycia udziałów lub akcji, jeżeli koszty te docelowo są ponoszone przez spółkę, której udziały lub akcje były przedmiotem takiej transakcji.

W praktyce chodzi o sytuację, w której spółka A nabywa udziały w spółce B, finansując transakcję kredytem bankowym. Następnie dochodzi do połączenia spółek A i B, w wyniku którego połączony podmiot spłaca kredyt zaciągnięty na zakup udziałów z przychodów uzyskanych z działalności prowadzonej pierwotnie przez spółkę B, obniżając na bieżąco podstawę do opodatkowania CIT.

Przedstawiona struktura jest powszechnie stosowana w transakcjach akwizycyjnych i ma na celu przejęcie ciężaru spłaty długu zaciągniętego na zakup udziałów lub akcji bezpośrednio przez działalność podmiotu, którego taka transakcja dotyczy. W praktyce wskazany cel może być osiągnięty także w inny sposób (aport powiązany z przejęciem długu, przekształcenie nabytego podmiotu w spółkę osobową, utworzenie podatkowej grupy kapitałowej). Niezależnie jednak od struktury transakcji, w każdym przypadku, w którym koszty obsługi zadłużenia związanego z zakupem udziałów lub akcji miałyby obniżać dochód związany z kontynuacją działalności podmiotu przejętego, nie będą one stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Więcej o amortyzacji po zmianach można przeczytać tutaj.

Bez żadnych wyjątków

Co istotne nowa regulacja ma wejść w życie już 1 stycznia 2018 r. i znajdzie zastosowanie do wszystkich kosztów finansowania przejęć bez względu na to, kiedy nastąpiło nabycie udziałów lub akcji spółki, bądź kiedy został zaciągnięty kredyt lub przeprowadzone połączenie bądź inna transakcja. Wobec tego od 1 stycznia 2018 r. koszty finansowania przejęcia będą wyłączone z kosztów podatkowych.

Ministerstwo Finansów uzasadnia wprowadzane zmiany walką ze „złymi optymalizacjami”. W przypadku omawianej zmiany można mieć wątpliwości czy przedstawione struktury były przejawem przede wszystkim agresywnej optymalizacji podatkowej. Przejęcie ciężaru finansowania akwizycji przez nabywany podmiot stanowi istotny aspekt strukturyzacji finansowej transakcji, zwiększając również bezpieczeństwo finansującego. Zmiana wprowadzona z tak krótkim vacatio legis wywoła niestety potrzebę podejmowania szybkich działań przez podmioty, których przedmiotowa regulacja dotyczy. Podatnicy nie otrzymają czasu, w którym mogliby w odpowiednim komforcie zmodyfikować zastosowane rozwiązania do nowych przepisów. Będzie to w szczególności trudne do zrozumienia dla inwestorów zagranicznych.

Natalia Kamińska-Kubiak

Natalia posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w obszarze doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie analiz podatkowych transakcji kapitałowych, koncepcji optymalnych podatkowo form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez klientów zagranicznych, a także optymalizacji podatkowych z wykorzystaniem struktur zagranicznych. Udziela wsparcia w zakresie obsługi prawnej transakcji kapitałowych oraz w bieżącym doradztwie prawnym z zakresu prawa korporacyjnego, prawa pracy oraz prawa cywilnego. Zaangażowana w działanie zespołu specjalistycznego do spraw firm rodzinnych. Doradca podatkowy. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kierunek: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła prawo. Autorka publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej, współautorka skierowanej do firm rodzinnych książki „Przyszłość mojej firmy”. W 2010 roku dołączyła do zespołu doradztwa transakcyjnego Grant Thornton.

Zobacz także

1 komentarz

  • Avatar

    Wiele osób uważa to rozwiązanie za próbę podniesienia podatków bez podnoszenia stawki podatkowej, za to podnosząc podstawę podatku przez zakaz rozpoznania „złych” kosztów… Czy aby na pewno to rozwiązanie nie uderzy w osoby normalnie prowadzące swoją działalność?

Skomentuj