Nie ma wakacji w podatkach

economia de verano

Uszczelnianie systemu podatkowego trwa. Część zmian już weszła w życie lub za chwilę to nastąpi, powstają też nowe projekty zmian w funkcjonujących przepisach podatkowych.

 

Jednolity plik kontrolny

Słynne już jednolite pliki kontrolne (JPK) omawiamy szerzej w artykule „Jak rząd planuje zwiększyć wpływy budżetowe? Co to oznacza dla przedsiębiorców?”.  Najpierw wprowadzone, jako konieczność przedstawiania ksiąg w postaci elektronicznej o odpowiedniej strukturze w przypadku kontroli podatkowej, postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego, czy w przypadku kontroli krzyżowych, ale wyłącznie na żądanie organu, a w związku z nowelą Ustawy VAT, jako obowiązek comiesięcznego przekazywania ewidencji sprzedaży i zakupu za okresy miesięczne. Posiadanie odpowiednich narzędzi umożliwiających przekazywanie ksiąg podatkowych (w tym ewidencji dla celów VAT) w formie określonych przez MF plików na dzień 1 lipca 2016 dotyczy dużych podmiotów, ale podatnicy średni i mali oraz mikroprzedsiębiorcy również muszą swoje programy komputerowe, przy pomocy których prowadzą księgi, przystosować do powyższych wymogów. Obowiązkowo będą przekazywać księgi od 1 lipca 2018 r. (z możliwością wcześniejszego przekazywania w formie JPK), a od 1 stycznia 2017 r. przesyłać ewidencje vatowskie. Wszystkie przekazywane pliki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane czeka na podpis Ministra Finansów).

Duże podmioty (inne niż średnie, małe i mikro zdefiniowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w tym podmioty zagraniczne) mają zatem niewiele już czasu na wdrożenie nowych zasad – pierwsze ewidencje VAT trzeba będzie przesłać w formie JPK za lipiec do 25 sierpnia 2016 r.   

Przy czym jeszcze nie wiadomo komu konkretnie podatnicy będą swoje ewidencje przesyłać. Przepis wskazuje, iż przekazu należy dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.   

Klauzula o unikaniu opodatkowania oraz nadużycie prawa w VAT

Kolejny problem, to wejście w życie z dniem 15 lipca 2016 r. klauzuli o unikaniu opodatkowania. Przepisy przejściowe ustawy wprowadzającej klauzulę wskazują, iż regulacje dotyczące klauzuli mają zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie przepisów. Zatem niektóre podmioty będą musiały rozważyć, czy wprowadzone swego czasu optymalizacje podatkowe, są optymalizacjami, do których ma zastosowanie klauzula (przeprowadzono czynności jedynie dla uzyskania korzyści podatkowych, sposób działania był sztuczny) i w związku z tym skutek takich czynności ma wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, powstania nadpłaty, czy zwrotu podatku.

Przy okazji formułowania przepisów o unikaniu opodatkowania uzupełniono zapisy Ustawy VAT w zakresie nadużycia prawa. Nadużycie prawa w VAT to dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, w ramach transakcji, która choć spełniała formalne warunki określone w Ustawie VAT, to jej zasadniczym celem jest osiągnięcie korzyści podatkowych niezgodnych z celem Ustawy. Do tej pory klauzula nadużycia prawa była stosowana przez organy podatkowe, jak i sądy administracyjne poprzez uwzględnienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie korzyści podatkowych, zatem rozszerzenie treści art. 5 Ustawy VAT uznano za zabieg o charakterze uzupełniającym.

Wprowadzenie klauzul unikania opodatkowania i nadużycia prawa może skutkować również odmową wydania interpretacji indywidualnej. Jeśli więc ktoś planuje złożenie wniosku o interpretację, a elementem zakresu stanu faktycznego mogłoby być nadużycie prawa lub unikanie opodatkowania, musi liczyć się z odmową wydania interpretacji. Niemniej zanim to nastąpi, to organ wydający interpretację musi dopatrzeć się w konstrukcji zaprezentowanej we wniosku nadużycia i zwrócić się do MF o opinię w tym zakresie. Oznacza to, że jeśli organ uzna transakcje za podejrzaną, to czas na rozwikłanie problemu może znacznie się wydłużyć.  

Zmiana regulacji krajowego prawa celnego

Od 1 maja 2016 r. w transakcjach z krajami trzecimi (spoza UE) stosuje się postanowienia Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). Oznacza to, że zmianie ulegną również regulacje krajowego prawa celnego, jako aktu uzupełniającego do UKC, jak i ustaw podatkowych, m.in. Ustawy VAT i rozporządzeń wykonawczych. Przygotowane są już projekty, które planowo miałyby wejść w życie w sierpniu br.

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15%

Do Sejmu trafił już rządowy projekt z 22.02.2016 r. zmian w podatkach dochodowych dotyczący obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla małych podatników i dla podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym, jak również w zakresie „doprecyzowania obecnie funkcjonujących regulacji, w celu uszczelnienia systemu podatkowego”. Uszczelnianie dotyczy m.in. opodatkowania całej wartości wkładu przy aporcie (opodatkowanie aportu z agio), braku możliwości skorzystania ze zwolnienia dla wymiany udziałów wobec braku „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”, czy też opodatkowania w Polsce zbycia udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych, jeśli co najmniej 50% wartości aktywów tych podmiotów pochodzi z nieruchomości położonych w Polsce (tzw. klauzula nieruchomościowa). Planowane wejście w życie – 1 styczeń 2017 r.  

 

Początek lipca, wakacje ruszają pełna parą. Każdemu potrzebna chwila wytchnienia i odreagowania od codzienności. Mimo emocji związanych z JPK, czy klauzulami zachęcam do odpoczynku i nabrania dystansu. Odpoczynek być może pozwoli na znalezienie rozwiązań.  

 

Dorota Borkowska-Chojnacka

Zobacz także

2 komentarze

 • ~Aplikujący 1 lipca 2016   Odpowiedz →
  Avatar

  Bardzo przydatny artykuł, muszę tu częściej zaglądać.

  • ~Dorota Borkowska-Chojnacka 5 lipca 2016   Odpowiedz →
   Avatar

   zatem zapraszam serdecznie do odwiedzania naszego bloga!!!

Skomentuj