Korekta kosztów uzyskania przychodu po zmianie przepisów

Male Accountant Working With Financial Data

Od 1 stycznia w ustawie CIT uregulowano kwestie ujmowania korekt przychodów i kosztów. Co do zasady, korekt tych dokonuje się na bieżąco, jeżeli przyczyną korekty nie są błędy rachunkowe lub omyłki. Do czasu wprowadzenia tych przepisów, organy podatkowe stały na stanowisku, wszelkie korekty przychodów i kosztów należy ujmować w okresie, w którym pierwotnie rozpoznano przychód lub ujęto koszt w kosztach uzyskania przychodu. Podejście organów podatkowych powodowało konieczność dokonywania korekt rozliczeń CIT za lata ubiegłe. Zmiany wprowadzone do Ustawy CIT, z punktu widzenia podatkowego, co do zasady należy uznać za przyjazne, ale moim zdaniem, niektóre kwestie w zakresie korekty kosztów bezpośrednich nadal budzą wątpliwości.

 

Ujęcie kosztów bezpośrednich

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty bezpośrednie, ujmuje się w kosztach uzyskania przychodu w okresie (roku podatkowym), w którym rozpoznano odpowiadające tym kosztom przychody (czytaj więcej >>TUTAJ<<). Dodatkowo wprowadzono zasadę, że koszty bezpośrednie poniesione po zakończeniu roku podatkowego, w którym rozpoznano związane z nimi przychody, ujmowane są w rozliczeniu podatkowym w roku rozpoznania przychodu, o ile koszty bezpośrednie zostały poniesione do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego lub złożenia zeznania CIT-8 (decyduje data wcześniejsza wskazanych zdarzeń). W zakresie ujmowania kosztów bezpośrednich należy więc uznać, ze przepisy są jasne i czytelne, a wątpliwości pojawiają się wyłącznie w przypadku kwalifikowania wydatku do kosztów bezpośrednich lub pośrednich (ale o tym w następnych wpisach).

Korekta kosztów bezpośrednich

Jak już wskazałem na wstępie, od 1 stycznia 2016 roku co do zasady korekty kosztów dokonuje się na bieżąco, także w odniesieniu do kosztów bezpośrednich. I tu, moim zdaniem, pojawia się istotna wątpliwość, co do korekty kosztów bezpośrednich, które jeszcze nie zostały ujęte w kosztach uzyskania przychodu. W mojej ocenie, z literalnego brzmienia przepisu wynika („Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty”), że korekty należy dokonać niezależenie czy wartość pierwotną ujęliśmy już jako koszt uzyskania przychodu w rozliczeniu podatku CIT. Przepis bowiem nakazuje korekty kosztów uzyskania przychodów, a więc, moim zdaniem, wydatków, które co do zasady mogą być kosztem uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, a nie wydatków ujętych jako koszt uzyskania przychodu. A taka sytuacja powoduje, że korekta kosztów uzyskania przychodów może zostać dokonana jeszcze przed momentem ujęcia danego wydatku jako koszt uzyskania przychodu (brak przychodu związanego z tym wydatkiem). Tak więc przy takiej interpretacji przepisu będzie dochodzić do opodatkowania wartości wynikającej z korekty, pomimo, że w kosztach uzyskania przychodu nie ujęliśmy jeszcze wartości z faktury pierwotnej, ponieważ ten koszt rozliczymy dopiero w momencie uzyskania przychodu. Spowoduje to w pierwszych okresach roku podatkowego znaczące obciążenia podatkowe.

 

W mojej ocenie, podany powyżej przykład wskazuje na konieczność doprecyzowania przepisów w tym zakresie i ujmowania korekty kosztów dopiero, gdy dany wydatek z faktury pierwotnej zostanie ujęty jako koszt uzyskania przychodu. Przy obecnym brzmieniu przepisów zastosowanie powyższej zasady wydaje się wątpliwe, chociaż uważam, że nie powinno być akceptowalne przez organy podatkowe. Lepiej jednak doprecyzować w tym zakresie przepisy niż pozostawić pole do dyskusji.

Dariusz Gałązka

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem najświeższych informacji dotyczących prawa podatkowego i zmian wpływających na Państwa biznes, zapraszamy do dołączenia do grona odbiorców newslettera przygotowanego przez specjalistów Grant Thornton. Zapisać się można na stronie
http://grantthornton.pl/newsletter-grant-thornton/

Powiązane wpisy:

  1. Korekta kosztów na podstawie przepisów o „zatorach płatniczych”

Zobacz także

Skomentuj