Jak się przygotować do wyceny przedsiębiorstwa?

Большой процент по ипотеке. Концепция

We wpisie Różne spojrzenia na wartość biznesu – czyli jak wycenić firmę? wspominaliśmy o różnym spojrzeniu na wartość przedsiębiorstwa. Wskazywaliśmy, że na posiadany biznes można patrzeć zarówno z perspektywy generowanych w przyszłości korzyści, aktualnych wycen podmiotów podobnych notowanych na giełdach, jak również poprzez spojrzenie na posiadany przez spółkę majątek po spłacie wszelkich zobowiązań. W zależności od tego, którą metodą będzie wyceniany nasz biznes, inaczej powinno wyglądać przygotowanie do procesu wyceny spółki.

 

Z pewnością najwięcej zaangażowania zarówno ze strony przedsiębiorcy, jak i doradcy wymaga wycena metodą dochodową. Wycena metodą porównawczą oraz majątkową są stosunkowo mniej pracochłonne.

Przygotowanie do wyceny metodami dochodowymi

Przystępując do wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową należy przede wszystkim pamiętać, że podstawę stanowić będą prognozy finansowe. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorstw, które sporządzają jedynie roczne budżety i nie posiadają planów długoterminowych. W ramach prognoz finansowych konieczne będą projekcje przychodów, kosztów, nakładów inwestycyjnych oraz planowanego sposobu ich finansowania. Podstawę przygotowania prognoz finansowych stanowić powinny (z małymi wyjątkami) dane historyczne spółki, koniecznie należy je jednak zestawić z prognozami rozwoju branży. O sposobach szacowania potencjalnego dochodu pisaliśmy w artykule Jak oszacować potencjał dochodowy przedsiębiorstwa?

W pracach nad wyceną dochodową, z pewnością pomocne będą informacje na temat wartości przychodów w poszczególnych segmentach lub, jeżeli działalność jest dość homogeniczna, również na poszczególne produkty. Wartościowe będą również informacje o generowanych przez spółkę kosztach stałych oraz zmiennych (zależnych od wielkości produkcji lub innych parametrów).

W ramach wyceny dochodowej należy przygotować się również na szerokie omówienie prowadzonego biznesu. Częste pytania, które padają ze strony doradcy dotyczą:

 • kierunków oraz możliwości rozwoju przedsiębiorstwa,
 • systemu produkcji, dystrybucji i sprzedaży, czyli tzw. modelu biznesowego spółki,
 • głównych dostawców oraz odbiorców,
 • źródeł ryzyka prowadzonej działalności (bariery wejścia/wyjścia, tendencje rynkowe),
 • konkurencji na rynku.

Z pewnością wskazana powyżej lista zagadnień nie stanowi katalogu zamkniętego, ale daje obraz jakiego rodzaju informacje, poza czysto finansowymi, będą niezbędne do wyceny.

Przygotowanie do wyceny porównawczej

Ta metoda wyceny wydaje się w najmniejszym stopniu angażować właściciela w jej przygotowanie. Ze strony spółki zazwyczaj doradcy oczekują jedynie kilku podstawowych informacji:

 • sprawozdania finansowego za okres ostatnich czterech kwartałów,
 • profilu działalności spółki ze wskazaniem głównego segmentu działalności oraz znaczenia działalności pobocznej spółki,
 • transakcji / zdarzeń jednorazowych mających wpływ na kształtowanie się poziomów przychodów i kosztów w analizowanym okresie.

Dodatkowo, w szczególności w segmencie PHB (sektor prywatnych przedsiębiorstw), należy zastanowić się nad ewentualnymi włączeniami kosztów właścicielskich oraz przeanalizować czy wszystkie koszty ponoszone są na tzw. rynkowym poziomie. Jeżeli tak nie jest należy dokonać ich korekty do poziomu rynkowego.

Przygotowanie do wyceny majątkowej

Myśląc o wycenie majątkowej przedsiębiorstwa należy przede wszystkim przygotować sprawozdanie finansowe jednostki. Wycena majątkowa bierze za punkt wyjścia informacje o wartości aktywów i pasywów z bilansu spółki. W dalszej kolejności należy się zastanowić na ile poszczególne pozycje wartości aktywów i zobowiązań w bilansie odpowiadają ich rynkowej wartości. Przede wszystkim warto zastanowić się czy posiadamy aktualne operaty szacunkowe nieruchomości. Jeżeli sporządzaliśmy wycenę nieruchomości (działek, budynków, lokali)dawniej niż 12 miesięcy temu należałoby się zastanowić nad wykonaniem aktualizacji operatów szacunkowych. Często zdarza się bowiem, że rynkowa wartość nieruchomości jest istotnie wyższa od tej widocznej w bilansie.

Dodatkowo warto się zastanowić czy wszystkie urządzenia, budynki, budowle, które służą nam do prowadzenia codziennej działalności znajdują się w ewidencji środków trwałych. Zdarza się, że niecały majątek z którego przedsiębiorstwo korzysta podczas prowadzenia normalnej działalności jest ujawniony w ewidencji. Prowadząc działalność czasami korzystamy również z majątku prywatnego, którego spółka nie jest właścicielem. Takie sytuacje są charakterystyczne dla przedsiębiorstw prywatnych, w których w szczególności w początkowych etapach działalności biznesu, nie w pełni rozgraniczaliśmy majątek prywatny od majątku przedsiębiorstwa.

Inne zagadnienia o które z pewnością zostaniemy zapytani podczas wyceny majątkowej dotyczą:

 • zamortyzowanych, ale wciąż wykorzystywanych w działalności środków trwałych,
 • wiekowania zapasów – najprościej mówiąc należy zadać sobie pytanie czy wszystkie posiadane przez spółkę zapasy mogą zostać jeszcze wykorzystane w działalności,
 • wiekowania należności oraz zobowiązań, czyli odpowiedź na pytanie czy wszelkie płatności dokonywane są w terminie, a jeżeli nie czy stosuje odpowiednie korekty nieterminowych płatności należności i zobowiązań.

Inne możliwe zagadnienia zależą już ściśle od posiadanych przez spółkę aktywów oraz zobowiązań i w zależności od podmiotu mogą być zupełnie różne.

 

 

Jesteśmy przekonani, że odpowiednie przygotowanie do procesu wyceny przedsiębiorstwa przyniesie Państwu wiele korzyści. Z pewnością pozwoli na lepsze zrozumienie oczekiwań doradcy, a także ułatwi rzeczową, partnerską dyskusję. Świadomość zakresu niezbędnych danych może okazać się konieczna jeszcze przed samym procesem wyceny, gdy będą Państwo wraz z doradcą zastanawiać się nad możliwością wyceny spółki poszczególnymi metodami. Wszystko to razem, bez wątpienia przyczyni się do możliwie najprecyzyjniejszej wyceny Państwa biznesu. Zapraszam także do lektury naszych publikacji publikowanych w ramach Akademii Wycen.


Małgorzata Kaczmarczyk
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem najświeższych informacji dotyczących prawa podatkowego i zmian wpływających na Państwa biznes, zapraszamy do dołączenia do grona odbiorców newslettera przygotowanego przez specjalistów Grant Thornton. Zapisać się można na stronie
http://grantthornton.pl/newsletter-grant-thornton/

Zobacz także

2 komentarze

 • ~Marcin 4 listopada 2016   Odpowiedz →

  Wycena stron zależy od wielu czynników. Polecam serwis http://www.wyceniono.pl. Dzięki poprawnie wykonanej optymalizacji strony, stanie się ona przyjaźniejsza dla robotów wyszukiwarek, a jednocześnie wzrośnie poziom zaindeksowania serwisu.

 • odpowiednio przygotowana dokumentacja potrafi znacznie przyspieszyć i uprościć cały proces wyceny przedsiębiorstwa

Skomentuj