UE ogranicza audytorów w usługach doradczych

 Financial audit

Jednostki zainteresowania publicznego – znajdują się wśród nich zarówno spółki publiczne jak i instytucje finansowe (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze i towarzystwa emerytalne, fundusze inwestycyjne), są z natury rzeczy poddane presji szeregu różnych regulacji, często jako doradcy o tych regulacjach piszemy oraz doradzamy w ich implementacji naszym klientom. Nadchodzące zmiany dotyczące rewizji sprawozdań finansowych są o tyle wyjątkowe, że łącznie dotyczyć będą zarówno podmiotów badanych, jak również firm audytorsko-doradczych.

 

Z dniem 1 lipca 2016 r. zmianie ulegną regulacje dotyczące rewizji finansowej sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Tego dnia wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.

Nowe regulacje wprowadzają zmiany w kilku obszarach: roli komitetów audytu, odpowiedzialności biegłych rewidentów, niezależności biegłego rewidenta oraz bezpieczeństwa rynku usług audytorskich.

Niezależność audytora

Tutaj, w szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę na kwestię niezależności audytora. Po wejściu w życie rozporządzenia, zmianie ulegnął przepisy dotyczące możliwości świadczenia usług doradczych przez podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych w spółkach będących jednostkami zainteresowania publicznego.

Od tego dnia dopuszczalna, łączna wartość usług doradczych, innych niż badanie sprawozdania finansowego, świadczonych przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską, ograniczona zostanie do maksimum 70% wysokości średniego wynagrodzenia za usługę badania sprawozdania finansowego w okresie ostatnich 3 lat obrotowych. Wspomniane ograniczenie wynika wprost z art. 4 wspomnianego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dodatkowo, zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia, w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania, firma audytorska, która dokonuje badania sprawozdania finansowego jednostki zainteresowania publicznego, nie będzie mogła świadczyć takich usług doradczych jak:

  • usługi w zakresie wyceny, w tym wyceny dokonywane w związku z usługami aktuarialnymi lub usługami wsparcia w zakresie rozwiązywania sporów prawnych;
  • usługi związane z finansowaniem, strukturą kapitałową i alokacją kapitału oraz strategią inwestycyjną spółki, na rzecz której wykonywane jest badanie;
  • usługi związane z funkcją audytu wewnętrznego badanej jednostki;
  • usługi doradztwa podatkowego (wybrany zakres);
  • usługi obejmujące jakikolwiek udział w zarządzaniu lub w procesie decyzyjnym badanej jednostki;
  • opracowywanie i wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywania i wdrażania technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej;
  • prowadzenie księgowości oraz sporządzania dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych;
  • usług w zakresie wynagrodzeń.

W rzeczywistości, nasze lokalne przepisy mogą okazać się jeszcze bardziej restrykcyjne. Mimo, że do wspomnianego powyżej terminu wejścia w życie nowych przepisów zostało już mniej niż 3 miesiące, przez polskiego ustawodawcę nie zostały jeszcze wypracowane szczegółowe przepisy. Pewne przymiarki miały jednak miejsce. Niektóre z nich znacząco rozszerzały ograniczenia narzucane przez Unię Europejską. W koncepcji z dnia 5 sierpnia 2015 r. była mowa m.in. o zaostrzeniu poziomu ograniczenia wysokości usług doradczych do 50% średniego wynagrodzenia za badanie otrzymanego w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a także rozszerzenia obowiązywania przepisów na niemal wszystkie podmioty podlegające badaniu przez biegłego rewidenta.

Jakie będą ostateczne ograniczenia nie sposób w tym momencie przewidzieć. Bez wątpienia jednak zarówno katalog usług, które jednostki zainteresowania publicznego kupują obecnie od swoich audytorów, jak i dopuszczalny poziom wartościowy takiej współpracy ulegnie ograniczeniu.

 

Jeśli w ogóle nie powstałyby szczegółowe przepisy lokalne, wówczas zastosowanie mieć będą bezpośrednio zasady określone w rozporządzeniu. Dla badanych podmiotów ograniczenie katalogu usług oraz wartości współpracy może skutkować koniecznością rozszerzenia katalogu doradców, z którymi one współpracują.

 

Anatol Skitek

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem najświeższych informacji dotyczących prawa podatkowego i zmian wpływających na Państwa biznes, zapraszamy do dołączenia do grona odbiorców newslettera przygotowanego przez specjalistów Grant Thornton. Zapisać się można na stronie
http://grantthornton.pl/newsletter-grant-thornton/

Zobacz także

Skomentuj