6 sposobów na pomoc firmie w kryzysie

financial crisis design

Prawo restrukturyzacyjne

Wprowadzenie Prawa restrukturyzacyjnego znacznie odformalizowało procedury naprawcze przedsiębiorstw, dotychczas zawarte jedynie w nieskutecznym Prawie upadłościowym. Przejawia się to, między innymi, wprowadzeniem nowego aktora – doradcy restrukturyzacyjnego – na którym spoczywa zasadniczy ciężar przeprowadzania restrukturyzacji. Rola sądu w tym zakresie została mocna ograniczona, co więcej, sąd został zasadniczo pozbawiony możliwości wskazywania doradcy restrukturyzacyjnego, a kompetencja ta została przekazana dłużnikowi i wierzycielom. Doradca ma za zadanie restrukturyzować, a nie upłynniać masę upadłościową, co wyrażone zostało m.in. poprzez obowiązek sporządzania przez niego planów restrukturyzacyjnych w każdym z przewidzianych prawem trybów restrukturyzacji.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Pierwszy, najmniej sformalizowany tryb postępowania restrukturyzacyjnego, to postępowanie o zatwierdzenie układu. Dłużnik z własnej inicjatywy, poza kuratelą sądu, przygotowuje propozycje układowe i przeprowadza nad nimi głosowanie. Wspomaga go w tym procesie doradca restrukturyzacyjny, który opracowuje plan restrukturyzacyjny, doradza jak najefektywniej przeprowadzić proces głosowania nad układem, ale także jest gwarantem, iż cały proces zostanie przeprowadzony zgodnie z literą prawa. Zebrana dokumentacja z głosowania nad układem jest następnie składana do sądu, którego rola ogranicza się do zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku. Trzeba przyznać, że procedura ta umożliwia doprowadzenie do układu w bardzo szybki sposób, niemalże bez strat wizerunkowych dla uzdrawianej organizacji.

Postępowanie układowe

W przypadku, gdy wierzyciele nie są skłonni do przeprowadzenia restrukturyzacji w procedurze pozasądowej, mogą skorzystać z przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego. Oba ww. postępowania różnią się od postępowania o zatwierdzenie układu przede wszystkim tym, że to sąd wyznacza zgromadzenia wierzycieli oraz obejmuje nadzór nad głosowaniem przeprowadzonym przez nadzorcę sądowego. Natomiast to, co różni od siebie obydwa postępowania układowe, to w przypadku „zwykłego” postępowania układowego obowiązek sporządzenia przez doradcę restrukturyzacyjnego spisu wierzytelności, który podlega zatwierdzeniu przez sąd. Wynika to z faktu, iż szybkie i najmniej formalne tryby postępowań restrukturyzacyjnych, tj. postępowanie o zatwierdzenie układu jak i przyspieszone postępowanie układowe, mogą być prowadzone tylko, gdy poziom wierzytelności spornych jest względnie niski (ustawodawca zdefiniował go na poziomie niższym niż 15%).

Postępowanie sanacyjne

Ostatni, czwarty tryb postepowania restrukturyzacyjnego, to postępowanie sanacyjne. Jest ono najbardziej rozbudowaną procedurą restrukturyzacyjną, zapewniającą największy stopień ochrony prawnej dłużnika. Postępowanie sanacyjne zakłada przeprowadzanie przynajmniej części działań restrukturyzacyjnych jeszcze przed głosowaniem nad układem. Wniosek o otwarcie postepowania w tym trybie zawiera, poza wstępnym planem restrukturyzacyjnym, uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia. Co istotne, zarządzenia przedsiębiorstwem jest odbierane dłużnikowi i przekazywane zarządcy, który ma prawo odstąpić od niekorzystnych umów, zredukować poziom zatrudnienia, a nawet uzyskuje możliwość sprzedaży zbędnych składników majątku ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.

Układ częściowy

Każde z postępowań restrukturyzacyjnych kończy się układem, przy czym ustawodawca przewidział możliwość zawarcia układu częściowego. Poza tym, iż rozwiązanie to umożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji poprzez zawarcie porozumienia z częścią wierzycieli, zawiera jeszcze jedno bardzo ważne narzędzie. Mianowicie, dłużnik, jako absolutne novum, uzyskuje możliwość zmuszenia wierzyciela, który jest zabezpieczony na hipotece, do objęcia jego wierzytelności układem. Taka możliwość istnieje, pod warunkiem, że propozycja układowa zapewni zaspokojenie wierzyciela przynajmniej w stopniu nie niższym od tego, jakiego może się on spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia.

Pre-pack

Dotychczasowe Prawo upadłościowe zostało mocno odchudzone, ale także wzbogacone o cenną nowość – likwidację pre-pack, która polega na wydzieleniu z przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej jego zorganizowanej części, a następnie jej sprzedaży. Może to nastąpić wraz z ogłoszeniem upadłości, co znacznie ogranicza straty sprzedawanego przedsiębiorstwa. Ważniejszy jednak jest fakt, iż likwidacja pre-pack, to sprzedaż części przedsiębiorstwa ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej. W związku z tym, nabywca przedsiębiorstwa wolny jest od jakichkolwiek zobowiązań upadłego. Nikogo nie trzeba przekonywać w jak znaczący sposób podnosi to atrakcyjność transakcji.

 

Rok 2016 przynosi pakiet całkowicie nowych narzędzi dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Wprowadzone zmiany same w sobie nie gwarantują sukcesu. Ważne jest czy przedsiębiorcy nauczą się z nich korzystać, co w dużej mierze uzależnione jest od profesjonalizmu doradców restrukturyzacyjnych. Wraz z nowymi przepisami prawa restrukturyzacyjnego, proces uzdrawiania przedsiębiorstw przestaje być zagadnieniem jedynie prawnym. Stąd kluczowe dla powodzenia transformacji będzie także odpowiednie wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie doradztwa finansowego i operacyjnego.

 

Grzegorz Nawrocki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem najświeższych informacji dotyczących prawa podatkowego i zmian wpływających na Państwa biznes, zapraszamy do dołączenia do grona odbiorców newslettera przygotowanego przez specjalistów Grant Thornton. Zapisać się można na stronie
http://grantthornton.pl/newsletter-grant-thornton/

Powiązane wpisy:

  1. Niebezpieczeństwa restrukturyzacji

Zobacz także

1 komentarz

  • ~Krystian 16 marca 2016   Odpowiedz →

    Dobrym rozwiązaniem w momencie kiedy firma jest zadłużona jest kredyt konsolidacyjny. Jest on pomocny w ogarnięciu finansów.

Skomentuj