Due diligence – skuteczne narzędzie w transakcjach kapitałowych

businessman is reviewing company documentation on workplace, due

Decyzje inwestycyjne to trudne wyzwania, wymagające rozwagi i odpowiedniego przygotowania. Inwestor przed podjęciem decyzji o ulokowaniu swoich środków potrzebuje niezależnej i wiarygodnej informacji na temat planowanej inwestycji. Due diligence jest sprawdzeniem rzetelności biznesowej, finansowej, podatkowej i prawnej przedmiotu transakcji, a jego wyniki stanowią jeden z istotnych czynników, mających wpływ na przebieg negocjacji i wycenę przedmiotu akwizycji.

 

Due diligence jako instrument identyfikacji ryzyk

W procesie due diligence doradcy, działający na zlecenie inwestora przeprowadzają w jednostce będącej celem akwizycji szereg procedur mających na celu identyfikację i kwantyfikację ryzyk o charakterze m. in. biznesowym, finansowym, podatkowym i prawnym. W wyniku przeprowadzonych analiz w obszarze finansowym ustalone zostają korekty kluczowych wskaźników operacyjnych, takich jak: EBITDA, kapitał obrotowy netto, zadłużenie netto, czy też aktywa netto. W procesach due diligence najczęściej identyfikowane są błędy w wycenie aktywów (np. w obszarze majątku obrotowego – zapasy, należności; w obszarze aktywów trwałych – inwestycje długoterminowe) oraz niedoszacowaniu rezerw lub zaniżeniu zobowiązań podatkowych. Stwierdzone nieprawidłowości niejednokrotnie powodują konieczność zweryfikowania złożonych ofert kupna przedmiotu transakcji lub wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń w umowach inwestycyjnych.

Normalizacja wskaźników operacyjnych

Bardzo istotnym celem due diligence jest normalizacja wskaźników operacyjnych (głównie EBITDA, kapitał pracujący), na bazie których Sprzedający i Kupujący ustalają cenę przedmiotu transakcji. Dokonywana podczas due diligence analiza działalności operacyjnej jednostki pozwala ponadto na identyfikację zjawisk i tendencji, które z punktu widzenia jej otoczenia biznesowego i uwarunkowań rynkowych powinny mieć wpływ na korektę opracowanych projekcji finansowych, a tym samym wycenę targetu.

Due diligence jako narzędzie dentyfikacji ryzyk niematerialnych

Należy mieć na uwadze, że poza nieprawidłowościami, których wpływ na wycenę targetu można skwantyfikować, due diligence pozwala na identyfikację ryzyk niematerialnych, które powinny zostać zaadresowane w umowie zakupu w formie stosowanych oświadczeń i zapewnień złożonych przez Sprzedającego. W praktyce doradcy realizujący due diligence dostarczają niezwykle cenny wkład do treści umów inwestycyjnych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo Inwestorowi.

 

Aby planowana operacja przebiegła efektywnie i zakończyła się sukcesem, należy zidentyfikować wszelkie zagrożenia, które determinują powodzenie transakcji, aby móc nimi skutecznie zarządzać. Narzędziem, które służy identyfikacji tych ryzyk jest due diligence, które pozwoli Inwestorowi podjąć racjonalne i optymalne decyzje.

 

Izabela Kasperkowiak

Due diligence

 

Zobacz także

2 komentarze

  • ~Janek 8 października 2015   Odpowiedz →
    Avatar

    nie rozumiem, 8,5 euro brutto ma być zabójcze dla Polskiej firmy? to tylko 24 zł na rękę a raptem 4100 na rekę miesięcznie – czy to tak wiele? zazdrość to ciężka choroba… http://www.almoc.pl/img.php?id=2938

  • ~Krystian 4 listopada 2015   Odpowiedz →
    Avatar

    Gdzie można dostać informacje na temat firm, które prowadzą analizy Due diligence?

Skomentuj