Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych coraz bliżej

Big stack of papers ,documents on the desk

W Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, które zgodnie z obecnymi założeniami mają wprowadzać istotne zmiany w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych projekty nowelizacji ustaw zakładają złagodzenie kryteriów określania obowiązków dokumentacyjnych oraz odraczają pierwotnie zakładany termin wejścia przepisów w życie w stosunku do pierwszych założeń.

 

O pierwotnych założeniach projektów ustaw pisałem w artykule Rewolucja w cenach transferowych. Poniżej opisałem kluczowe zmiany, które Ministerstwo Finansów wprowadziło do ustaw w wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 

Dokumentacje cen transferowych

Pierwsza wersja ustaw przewidywała powstanie obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych, jeżeli poziom przychodów/kosztów osiąganych/ponoszonych przez podatnika przekraczał równowartość 2 mln EUR. Tak więc powstanie obowiązku było niezależne od istotności transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przy takim brzmieniu przepisów możliwe byłoby wystąpienie sytuacji, w której podatnik zobowiązany byłby do opracowania dokumentacji w przypadku zawierania transakcji o nieznacznych wartościach. Według aktualnych założeń, obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych powstanie, gdy łączna wartość poszczególnych rodzajów transakcji (np. pożyczka, najem nieruchomości, usługi wsparcia) przekroczy limity ustawowe, przy czym poziom limitów będzie zależny od wartości obrotów realizowanych przez podatnika. W mojej ocenie, wprowadzone zmiany należy uznać za korzystne dla podatników, bowiem pozwolą one uniknąć sytuacji, w których podatnicy realizujący liczne transakcje wewnątrzgrupowe byliby zobowiązani do sporządzania dokumentacji dla transakcji o niskich wartościach, mających marginalny wpływ na poziom zobowiązań podatkowych. Niewątpliwie takie rozwiązanie istotnie wpłynie na ograniczenie nakładów pracy i kosztów po stronie podatników niezbędnych do poniesienia w celu odpowiedniego udokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych.

Powiązania kapitałowe

Projekty ustaw w obecnym brzmieniu przewidują również podwyższenie progu powiązań kapitałowych z 20% do 25% rodzących powiązania, z tytułu których strony transakcji będą zobowiązane do stosowania przepisów o cenach transferowych. Tę zmianę również należy postrzegać jako pozytywną dla podatników, szczególnie w odniesieniu do obecnie obowiązującego progu na poziomie 5%. Moim zdaniem kierunek zmian jest jak najbardziej racjonalny, bowiem ma na celu objęcie przepisami o możliwości szacowania dochodów tych podatników, co do których istnieje realne ryzyko transferu zysków (trudno uznać, że pomiędzy podmiotami z udziałami kapitałowymi na poziomie 5% takie ryzyko realnie występuje).  

Termin wprowadzenia zmian

Zgodnie z wymogami dyrektyw europejskich, Ministerstwo Finansów jest zobowiązane do wprowadzenia zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych nie później niż do 31.12.2015 r. Według obecnych założeń, część (mniej istotnych) zmian w przepisach wejdzie w życie w powyższym terminie, jednakże kluczowe zmiany dla podatników, nakładające szersze obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych, będą obowiązywały dopiero od 01.01.2017 r. Od tego terminu podatnicy będą zobowiązani w szczególności do:

  • prezentacji szerszego zakresu informacji w dokumentacjach w porównaniu do obecnie obowiązujących wymogów (np. prezentacja wszystkich operacji gospodarczych noszących znamiona restrukturyzacji, które przeprowadzone zostały w obrębie grupy),
  • sporządzania analiz rynkowych i analiz wyników finansowych podmiotów konkurencyjnych (w przypadku podatników realizujących przychody na poziomie powyżej 10 mln EUR rocznie)
  • sporządzania tzw. dokumentacji globalnej prezentującej zasady współdziałania wszystkich podmiotów z grupy (w przypadku podatników realizujących przychody na poziomie powyżej 20 mln EUR rocznie).

 

Zmiany wprowadzone do projektów ustaw w wyniku konsultacji społecznych niewątpliwie należy ocenić pozytywnie zarówno z perspektywy samych podatników, jak i racjonalności funkcjonowania przepisów o cenach transferowych. Za szczególnie korzystne należy uznać odroczenie terminu wejścia nowych przepisów w życie, które umożliwi podatnikom przygotowanie się do nowych obowiązków nakładanych przez ustawodawcę.

 

Marcin Żmuda

Zobacz także

Skomentuj