Rewolucja w cenach transferowych

 

 Fotolia_52547423_XS

W ostatnich dniach Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało na swojej stronie internetowej projekty zmian ustaw o podatkach dochodowych. Projekty zakładają rewolucyjne zmiany w zasadach dokumentowania transakcji zawieranych pomiędzy jednostkami powiązanymi.

 

Dotychczasowe inicjatywy rządowe w obszarze cen transferowych

W ostatnich miesiącach Ministerstwo Finansów zapowiadało wprowadzenie zmian systemowych mających na celu ograniczenie procederu transferu zysków wypracowanych przez polskie przedsiębiorstwa za granicę. Do głównych inicjatyw podjętych w ostatnim czasie przez Ministerstwo należy zaliczyć powołanie Zespołu Zadaniowego do Spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych odpowiedzialnego za opracowanie strategii kontroli cen transferowych przez urzędy skarbowe, jak również powołanie zespołów kompetencyjnych w największych Urzędach Kontroli Skarbowej, które wyposażono w narzędzia niezbędne są do sporządzania odpowiednich analiz rynkowych. Zapowiedź prawdziwej rewolucji w zakresie jakościowego podejścia do weryfikacji rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi niosą za sobą aktualne projekty ustaw o podatkach dochodowych. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów, wprowadzenie zmian legislacyjnych będzie miało na celu dostosowanie krajowych regulacji w zakresie cen transferowych do wytycznych dyrektywy Unii Europejskiej z 27 stycznia 2015 r. o zapobiegania agresywnego planowania podatkowego oraz implementację wytycznych OECD w ramach inicjatywy BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Action Plan).

Planowane zmiany a zarządzanie polityką cen transferowych

Opublikowane projekty zmian do ustaw o podatkach dochodowych zakładają całkowite odejście od dotychczasowej filozofii dokumentowania transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zgodnie z założeniami projektów, zmianie mają ulec:

  • zasady definiowania powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi – zwiększenie progu powiązań kapitałowych, rodzących powiązania w rozumieniu przepisów o cenach transferowych z obecnych 5% do 20%,
  • zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym – projekt zakłada odejście od ustalania obowiązku dokumentacyjnego na podstawie weryfikacji wartości poszczególnych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami z grupy. Zgodnie z założeniami, do opracowania dokumentacji cen transferowych będzie zobowiązany każdy podatnik, którego poziom przychodów lub kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych przekroczy równowartość 2 mln EUR (tak więc obowiązek dokumentacyjny wystąpi niezależnie od wartości transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi). Podatnik będzie miał również obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych za rok następujący po roku, w którym poziom osiąganych przychodów ze sprzedaży/kosztów działalności operacyjnej przekroczył wskazany powyżej limit. Takie podejście do zasad dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych, w moim przekonaniu, będzie miało na celu prezentację w dokumentacji wpływu całokształtu transakcji z jednostkami powiązanymi na globalną sytuację finansową podatnika,
  • zakres informacji prezentowanych w dokumentacjach cen transferowych – istotnemu rozszerzeniu ma ulec zakres danych, jakie będą miały obejmować dokumentacje podatkowe. Oprócz dotychczasowego zakresu informacyjnego, podatnicy będą mieli obowiązek prezentacji w dokumentacjach m.in. struktury organizacyjnej i zarządczej grupy, charakterystyki otoczenia konkurencyjnego podatnika oraz wszystkich operacji zawartych w dokumentowanym roku podatkowym oraz latach poprzednich obejmujących transfer (realokację) ekonomicznie istotnych funkcji, aktywów i ryzyk (przeprowadzone restrukturyzacje w obrębie grupy). Istotną zmianą ma być również wprowadzenie obowiązku prezentacji wyników analiz rynkowych (weryfikacji wyników finansowych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną) w stosunku do podatników o poziomie przychodów lub kosztów przekraczających równowartość 10 mln EUR. Z kolei podatnicy funkcjonujący w strukturach grup kapitałowych, którzy w roku podatkowym osiągnęli przychody/ponieśli koszty w kwocie powyżej 20 mln EUR, będą dodatkowo zobowiązani do załączenia do krajowej dokumentacji cen transferowych tzw. dokumentacji globalnej (Master File). Zgodnie z projektem, zakres dokumentacji globalnej miałby obejmować m.in. prezentację wyników finansowych osiąganych przez wszystkie podmioty z grupy, podział funkcjonalny obowiązujący w grupie oraz zakres wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przez poszczególne jednostki z grupy. Wprowadzenie zmian w obszarze wymogów dokumentacyjnych będzie stanowiło implementację do krajowych przepisów wymogów stawianych przez OECD w wytycznych BEPS Action 13.    
  • zasady raportowania o transakcjach wewnątrzgrupowych – podmioty krajowe spełniające kryteria jednostki dominującej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości będą zobowiązane do sporządzenia i dostarczenia do urzędu skarbowego tzw. raportu CbCR (Country by Country Reporting), tj. sprawozdania prezentującego wyniki finansowe oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez poszczególne podmioty w grupie. Wymóg ten będzie dotyczył wyłącznie jednostek dominujących w grupach kapitałowych, których roczne skonsolidowane obroty przekroczą równowartość 750 mln EUR.
  • terminy sporządzenia dokumentacji cen transferowych – zgodnie z projektami nowelizacji ustaw, podatnicy będą zobowiązani do opracowania dokumentacji cen transferowych nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Analogicznie jak dotychczas, podatnicy będą mieli obowiązek do przedłożenia dokumentacji cen transferowych w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego żądania od organów podatkowych.

 

Wymienione powyżej założenia stanowią dopiero propozycję zmian do obecnych regulacji w zakresie cen transferowych przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Obecnie trudno jest wskazać, w jakim zakresie i kiedy powyższe regulacje zostaną wprowadzone w życie. Niezależnie od tego, założenia do zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych stanowią kolejne potwierdzenie coraz większego zainteresowania administracji podatkowej warunkami rozliczeń stosowanych pomiędzy jednostkami powiązanymi. Powinno to stanowić sygnał dla podatników do zwiększenia uwagi przy zarządzaniu obszarem cen transferowych oraz weryfikacji rynkowości warunków transakcji wewnątrzgrupowych.

 

Marcin Żmuda

Zobacz także

Skomentuj