Ceny transferowe a kontrola podatkowa

Lupe, Zitate, Blatt und Figuren

Ceny transferowe, z mojego doświadczenia, dotychczas nie były szczególnie weryfikowane ze strony organów podatkowych. W kontekście zapowiedzi organów administracji podatkowej oraz podejmowanych w ostatnich czasach kontroli podatkowych należy oczekiwać, że transakcje z jednostkami powiązanymi będą przedmiotem szczególnej uwagi w trakcie kontroli organów podatkowych.  

 

Weryfikacja cen transferowych

Moim zdaniem, główną przyczyną dotychczasowego stanu rzeczy był brak odpowiednich kompetencji organów podatkowych do kontroli cen transferowych, które wymagają pogłębionej wiedzy dotyczącej mechanizmów rynkowych oraz znajomości uwarunkowań funkcjonowania poszczególnych branż.  Skuteczna kontrola cen transferowych nie była również możliwa z uwagi na brak dostępu organów podatkowych do odpowiednich narzędzi, w tym w szczególności baz danych gromadzących dane finansowe podmiotów gospodarczych, na podstawie których sporządzane są analizy rynkowe. W efekcie, pomimo wzrastającej liczby operacji handlowych zawieranych pomiędzy jednostkami powiązanymi, obszar cen transferowych raczej był traktowany przez organy podatkowe po macoszemu. Jak wynika z relacji wielu naszych klientów, kontrole nie miały charakteru merytorycznego i w wielu przypadkach ograniczały się wyłącznie do ustalenia, czy podatnik wywiązał się z obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych.

Kontrola podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi

Szereg inicjatyw podejmowanych ostatnio przez Ministerstwo Finansów oraz organy podatkowe wskazuje na coraz większe zainteresowanie administracji podatkowej obszarem cen transferowych. Wskazać tu można chociażby na powołanie w Ministerstwie Finansów Zespołu Zadaniowego do Spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych, który jest zespołem eksperckim odpowiedzialnym za ustalenie założeń funkcjonowania systemu gromadzenia i analiz informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, identyfikację niezbędnych narzędzi do kontroli cen transferowych oraz ustalenie zasad typowania podmiotów podlegających kontroli. Dodatkowo, w Urzędach Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Łodzi utworzone zostały centra kompetencyjne, odpowiedzialne za ceny transferowe, które mają zostać wyposażone w bazy danych, gromadzące dane finansowe podmiotów gospodarczych. Wydaje się więc, że powyższe inicjatywy stanowią odpowiedź na dotychczasowe bariery, które uniemożliwiały skuteczne prowadzenie kontroli rozliczeń pomiędzy jednostkami powiązanymi.     

Zarządzanie polityką cen transferowych

Jedną z głównych zapowiedzi organów administracji podatkowej jest zwiększenie skuteczności doboru podmiotów do kontroli podatkowych, w tym w szczególności koncentracja działań kontrolnych na podatnikach, co do których istnieje największe prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi. Jak wynika z moich obserwacji, w ostatnim czasie rzeczywiście widać wzmożone kontrole organów podatkowych u podmiotów wykazujących straty lub relatywnie niskie dochody, których model biznesowy opiera się głównie na współpracy z podmiotami powiązanymi. Zasadność takiego podejścia potwierdzają statystyki udostępniane przez Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów. Podczas gdy w roku 2013 nieco ponad połowa kontroli podatkowych w obszarze cen transferowych skutkowała doszacowaniem dochodów podatników, tak w I półroczu 2014 r. było to już niemal 90%.

 

Zwiększanie inicjatyw organów podatkowych w zakresie uszczelniania systemu podatkowego w obszarze cen transferowych, powoduje, że należy z dużą odpowiedzialnością podchodzić do budowania polityki cen transferowych i sporządzania dokumentacji cen transferowych. Przedsięwzięcia podejmowane przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe powinny być więc sygnałem dla podatników dla zwiększenia uwagi na kwestię zarządzania ryzykiem w obszarze cen transferowych.  

Marcin Żmuda

Zobacz także

2 komentarze

  • ~Włodek 21 marca 2015   Odpowiedz →
    Avatar

    a po 20 zwijam asfalt jak w Paryżu …? http://www.almoc.pl/img.php?id=3343

  • ~Maria 24 marca 2015   Odpowiedz →
    Avatar

    to jest bardzo ważna informacja dla przedsiębiorców działających w jednostkach powiązanych – ceny po jakich się rozliczają nie mogą być wyssane z palca, a organy podatkowe coraz lepiej sobie radzą w przypadku kontroli firm powiązanych i potrafią wyłapać luki, więc warto się nad tym problemem pochylić, aby „asfaltu” nie zwijać, a stawić czoło kontrolującym i udowodnić że fiskalne działania nie są na miejscu

Skomentuj